BonnierHoops

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Den 15 ju­ni är det dags igen för BonnierHoops på Kis­ta Torg. En bas­ket­plan som fun­ge­rar som en sam­lings­plats för ung­do­mar un­der som­ma­ren. Syf­tet är att er­bju­da en ro­lig ak­ti­vi­tet och att främ­ja bokläs­ning. En rad oli­ka eve­ne­mang pla­ne­ras. Pro­jek­tet är ett sa­m­ar­be­te mel­lan bland an­nat Bon­ni­er­för­la­gen, Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det, Po­li­sen, Frys­hu­set, Stock­holm Stad, Lug­na Ga­tan och Ci­tycon. VAR: Kis­ta Torg. NÄR: Pre­miär 15 ju­ni. Bas­ket­pla­nen kom­mer se­dan att hål­la öp­pet var­da­gar 11–21 samt lör­da­gar 15–21 he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.