Trygg­het ska­pas in­te med ba­tong

Trygg­het i or­ten ska­pas in­te med ba­tong ut­an med so­ci­al sam­man­håll­ning, skri­ver Sis­se­la Nord­ling Blan­co (Fi) apro­på po­li­sens löf­te om ökad när­va­ro i Stock­holms för­or­ter.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Sis­se­la Nord­ling Blan­co (Fi), an­sva­rig för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i Stock­holms stad

Po­lis­led­ning­en ska ut­ö­ka när­va­ron i Stock­holms för­or­ter med 300 nya po­li­ser. Skä­let som anges är kri­mi­nel­la ung­doms­gäng som har ta­git över or­ten. Vi tror in­te att trygg­het upp­nås ge­nom att öka an­ta­let po­li­ser i vå­ra bo­stads­om­rå­den.

Vi tror in­te att män­ni­skor föds till att an­ting­en föl­ja la­gen el­ler att bry­ta mot den. Att han­te­ra ung­as brotts­lig­het en­bart med po­li­siä­ra in­sat­ser är en kort­sik­tig lös­ning som ris­ke­rar att öka ung­as miss­tro till sam­häl­let. Re­sur­ser bor­de istäl­let rik­tas till att mot­ver­ka sam­hälls­pro­blem som be­grän­sar vå­ra liv.

Vi sä­ger in­te att Stock­holms för­or­ter skul­le va­ra be­fri­a­de från kri­mi­na­li­tet. Vil­ken stads­del är det? Vi mot­sät­ter oss in­te hel­ler att or­ten är i be­hov av sär­skil­da sats­ning­ar – tvärtom! Det vi stäl­ler oss kri­tis­ka till är att so­ci­a­la pro­blem all­tid ska so­pas un­der mat­tan till för­mån för po­li­siä­ra in­sat­ser. Po­li­sen kom­mer ald­rig kun­na lö­sa sam­häl­lets ojäm­lik­het som för­or­ten be­ta­lat pri­set för i form av seg­re­ga­tion, trång­bodd­het, ar­bets­lös­het och dis­kri­mi­ne­ring, allt för länge.

Vill vi byg­ga ett Stock­holm för al­la. Mat­af­fä­rer, för­sko­la och sko­la, bib­li­o­tek, grön­om­rå­den och vård­cen­tral ska fin­nas in­om räck­håll – för al­la. Ge­nom le­van­de stads­de­lar, en me­nings­full fri­tid, stark väl­färd, rät­ten till för­sörj­ning och åt­gär­der mot dis­kri­mi­ne­ring kan vi ska­pa ett samhälle som hål­ler ihop och där ung­do­mar ser and­ra fram­tids­ut­sik­ter än kri­mi­na­li­tet.

Så ser verk­lig­he­ten in­te ut i dag. Istäl­let har Stock­holms för­or­ter full­kom­ligt drä­ne­rats på al­la ba­sa­la sam­hälls­funk­tio­ner. För­säk­rings­kas­san, ar­bets­för­med­ling­en och vård­cen­tra­ler­na har stängt. Sko­lor och väl­fun­ge­ran­de verk­sam­he­ter som Jobbga­ra­get i Tens­ta läggs ner. Det­ta sam­ti­digt som ar­bets­lös­he­ten är hög och skol­re­sul­ta­ten sjun­ker.

Om an­ta­let po­li­ser ska öka i or­ten me­nar vi ock­så att po­li­sen mås­te ta den struk­tu­rel­la ra­sism som ge- nom­sy­rar kå­ren på all­var. Vi har sett många ex­em­pel på övertramp från po­li­sen: ra­sis­tis­ka glå­pord och till­mä­len, över­våld och miss­tänk­lig­gö­ran­de. Ras­pro­fi­le­ring är fort­fa­ran­de van­ligt i för­or­ter där po­li­sen stop­par män­ni­skor ut­an miss­tan­ke om brott. För­tro­en­det för po­li­sen byg­ger helt på att al­la är li­ka in­för la­gen.

Det är in­te ba­ra tilli­ten till po­li­sen som svik­tar, ut­an ock­så för de­mo­kra­tin. En vik­tig fak­tor till fru­stra­tio­nen bland många av för­or­tens in­vå­na­re är upp­le­vel­sen av att in­te kun­na på­ver­ka si­na öden. Seg­re­ga­tion är en frå­ga om makt, och klyf­tan mel­lan de som har och som in­te har makt att på­ver­ka si­na eg­na liv. Det räc­ker in­te att rus­ta so­ci­al­po­li­tiskt, byg­ga fler fri­tids­går­dar och öka sam­hälls­ser­vicen. Po­li­ti­ker mås­te ock­så byg­ga upp det ur­hol­ka­de för­tro­en­det för de­mo­kra­tis­ka in­si­tu­tio­ner. En bra bör­jan är att lyss­na.

Stock­holms för­or­ter har full­kom­ligt drä­ne­rats på al­la ba­sa­la sam­hälls­funk­tio­ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

MAT­TAN. ”Det vi stäl­ler oss kri­tis­ka till är att so­ci­a­la pro­blem all­tid ska so­pas un­der mat­tan till för­mån för po­li­siä­ra in­sat­ser”, skri­ver Fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.