Om­tag för Akro­pol

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Gustav Jacobson

I april miss­lyc­ka­des Akro­pol att kva­la sig kvar i Bas­ket­li­gan. Be­svi­kel­sen över sä­song­en är fort­fa­ran­de stor hos la­gets trä­na­re Jon­ny Is­hak som än­då tror att de­gra­de­ring­en kan le­da till nå­got gott i fram­ti­den.

– Det känns tungt men att åka ur kanske var det som be­höv­de hän­da, sä­ger han.

För un­ge­fär två månader se­dan stod det klart att Akro­pol tving­as läm­na Bas­ket­li­gan ef­ter en tung sä­song. Näs­ta sä­song spe­lar la­get i Bas­ke­tet­tan. Sport­che­fen och trä­na­ren Jon­ny Is­hak har haft tid att fun­de­ra över ne­der­la­get.

– Det har va­rit svårt att ac­cep­te­ra att vi åk­te ut. Men man ska kom­ma ihåg att det har va­rit en sä­song med många mot­gång­ar. Vi har rå­kat ut för ska­dor på nyc­kel­spe­la­re och vi har haft li­te pro­blem med in­re in­tri­ger, sä­ger Jon­ny och fort­sät­ter.

– Men i slutän­dan ha­de vi nog in­te haft råd med ett år till i Bas­ket­li­gan. Vi vil­le dock hänga kvar sports­ligt för att själ­va väl­ja att dra oss ur se­ri­en.

Jon­ny för­kla­rar att eko­no­min och or­ga­ni­sa­tio­nen i Akro­pol ha­de be­hövt för­bätt­ras någ­ra ni­vå­er för att la­get skul­le ha möj­lig­het att kun­na spe­la vi­da­re i högs­ta se­ri­en. Just or­ga­ni­sa­tio­nen är nå­got man kom­mer att job­ba på att för­bätt­ra nu när man har åkt ut för att på så sätt va­ra mer re­do om och när ste­get till­ba­ka till Bas­ket­li­gan ska tas.

– Vi har fått in nya män­ni­skor i sty­rel­sen som in­te ba­ra är bas­ket­folk ut­an är per­so­ner som kan job­ba med ekonomi. Det be­hövs och kanske kan det va­ra bra att vi åk­te ur så vi kan byg­ga

upp or­ga­ni­sa­tio­nen i klub­ben or­dent­ligt. Då blir det bätt­re näs­ta gång vi går upp, sä­ger Jon­ny.

Ar­be­tet med det sports­li­ga in­för näs­ta sä­song har re­dan satts igång. Det har förts sam­tal med spe­lar­na i trup­pen men i dags­lä­get är det oklart vil­ka spe­la­re Akro­pol kom­mer stäl­la upp med i Bas­ke­tet­tan. För till­fäl­let är det ba­ra en spe­la­re som är klar för näs­ta sä­song och det är Va­le­ria Sel­la. Hon var med för­ra sä­song­en och hen­nes kon­trakt för­läng­des ny­li­gen. Klub­ben hop­pas kun­na pre­sen­te­ra yt­ter­li­ga­re spe­la­re in­för näs­ta sä­song snart.

– Vi har haft mö­ten med samt­li­ga spe­la­re ur trup­pen för att sam­man­fat­ta sä­song­en och få hö­ra om lä­get in­för näs­ta. Det är en del spe­la­re som kän­ner sig osäk­ra på vad de vill gö­ra, sä­ger Jon­ny.

– Vi vill be­hål­la stom­men från för­ra året men vi kom­mer tap­pa

någ­ra spe­la­re. Två ut­länds­ka spe­la­re kom­mer be­hö­va läm­na för vi har in­te råd att be­hål­la dem.

Men Jon­ny be­rät­tar att man även har hört av sig till spe­la­re i and­ra stock­holms­klub­bar för att hö­ra om det finns in­tres­se att gå till Akro­pol.

– Vi har sålt in idén om att Stock­holm in­te ba­ra kan ha ett lag i högs­ta se­ri­en och vill man spe­la på högs­ta ni­vå ska man va­ra hos oss. Här kan man va­ra med på re­san upp till Bas­ket­li­gan.

Mål­sätt­ning­en in­för näs­ta sä­song är in­te att man mås­te ta sig till­ba­ka på en gång. En­ligt Jon­ny Is­hak hand­lar det om att gö­ra ett or­dent­ligt jobb och eta­ble­ra he­la för­e­ning­en i Bas­ke­tet­tan och kun­na få upp ung­do­mar i se­ni­or­la­get för att se­dan va­ra bra för­be­redd när det är dags att kli­va upp i Bas­ket­li­gan. En som ga­ran­te­rat blir kvar i la­get näs­ta sä­song är Jon­ny Is­hak.

– Jag kom­mer in­te läm­na klub­ben. Jag ska fort­sät­ta i dam­la­get för jag äls­kar den här för­e­ning­en, då får man va­ra med i bå­de med­gång och mot­gång, sä­ger han.

Det har va­rit svårt att ac­cep­te­ra att vi åk­te ut. Men man ska kom­ma ihåg att det har va­rit en sä­song med många mot­gång­ar.

FOTO: ELIN LÖRNBO

KVAR. Många spe­la­re läm­nar la­get, men en som blir kvar är Jon­ny Is­hak som lo­var va­ra kvar i med- och mot­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.