Grönt ljus för ka­me­raö­ver­vak­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ekström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 72 074

Kam­mar­rät­ten ger po­li­sen rätt att ka­me­raö­ver­va­ka Rin­ke­by cent­rum samt Ten­sta­plan och Tensta­gång­en dyg­net runt.

På grund av det star­ka in­tegri­tets­in­tres­se som rå­der i om­rå­det ska sats­ning­en ut­vär­de­ras ef­ter två år

Kam­mar­rät­ten i Stock­holm be­dö­mer i sin dom, som med­de­la­des på tors­da­gen, att över­vak­nings­in­tres­set väger tyng­re än det star­ka in­tegri­tets­in­tres­se som rå­der på plat­sen på grund av den “myc­ket all­var­li­ga och om­fat­tan­de vålds­brotts­lig­het som fö­re­kom­mer vid Rin­ke­by cent­rum samt Ten­sta­plan och Tensta­gång­en i Stock­holm”.

Kam­mar­rät­ten an­ser att po­li­sen har prö­vat and­ra me­to­der, bland an­nat den per­sonal­för­stärk­ning med 50 po­li­ser som skett in­om ope­ra­tion Fe­nix, ut­an att det gett re­sul­tat.

Datainspektionen har häv­dat att det sak­nas be­vis för att ka­me­raö­ver­vak­ning har ef­fekt, och bland an­nat hän­vi­sat till den slut­re­do­vis­ning som skett ef­ter ti­di­ga­re ka­me­raö­ver­vak­ning på Med­bor­gar­plat­sen och vid Stu­re­plan.

Kam­mar­rät­ten an­ser dock att brotts­lig­he­ten i Tens­ta och Rin­ke­by är be­tyd­ligt all­var­li­ga­re än in­ne i cen­tra­la Stock­holm och att för­hål­lan­de­na dess­utom är så oli­ka att en jäm­fö­rel­se in­te kan gö­ras.

På grund av det star­ka in­tegri­tets­in­tres­se som rå­der i om­rå­det ska sats­ning­en dock ut­vär­de­ras ef­ter två år.

– Vid be­döm­ning­en har sär­skilt be­ak­tats den brotts­lig­het som rik­tar sig mot sam­häl­let och dess fö­re­trä­da­re, som po­lis och rädd­nings­tjänst, och att det är ett myc­ket an­ge­lä­get sam­hälls­in­tres­se att kom­ma till­rät­ta

med den­na brotts­lig­het, sä­ger kam­mar­rätts­rå­det Eri­ka Odung i en kom­men­tar.

Vid be­döm­ning­en har sär­skilt be­ak­tats den brotts­lig­het som rik­tar sig mot sam­häl­let och dess fö­re­trä­da­re.

FOTO: KA­RIN NILS­SON

ÖVER­VAK­NING. Kam­mar­rät­ten ger po­li­sen rätt att ka­me­raö­ver­va­ka cen­tra­la RIn­ke­by och Tens­ta dyg­net runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.