Hann vann no­vell­täv­ling­en

Tid­ning­ens no­vell­täv­ling är av­slu­tad och vi vill tac­ka al­la som var med och skic­ka­de in bi­drag. Nu är vin­na­re ut­sedd. Vann gjor­de koc­ken Jo­han Eng­man med no­vel­len ”Be­grav din kum­pan i en kis­ta i Kis­ta”.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gunner Brooke 070-78 78 708 fri­da.brooke@ di­rekt­press.se

När Jo­han Eng­man såg ut lys­ning­en om tid­ning­ens no­vell­täv­ling ha­de han re­dan en text i hu­vu­det. Ef­ter att ha skri­vit fle­ra no­vel­ler om sym­pa­tis­ka män­ni­skor vil­le han den här gång­en skri­va om nå­got an­nat. Re­sul­ta­tet blev en be­rät­tel­se om två be­dra­ga­re på väg mot av­grun­den som fång­a­de ju­ryns in­tres­se och kam­ma­de hem vins­ten.

– Det är jät­te­ro­ligt. Jag är bå­de glad och stolt, sä­ger Jo­han Eng­man.

I Jo­hans no­vell ”Be­grav din kum­pan i en kis­ta i Kis­ta” får vi föl­ja kum­pa­ner­na Carl-Henrik och Da­ni­el som tror sig ha gjort sitt livs kupp.

– Den hand­lar myc­ket om tek­nik­sam­häl­let idag och hur man i al­la fall kan tro att man har mer till­gång­ar än vad man har.

Var det svårt att skri­va i det här for­ma­tet?

– Många kan nog tyc­ka att det är av­skräc­kan­de att skri­va så långt. Men mig pas­sa­de det bra. Jag skri­ver gär­na i föl­je­tong, så det här pas­sa­de mig bra.

Du är ju in­te själv från Jär­va, hur fick du till de lo­ka­la re­fe­ren­ser­na?

– Jag bru­kar springa Ki­sta­lop­pet och då spring­er man ge­nom många oli­ka de­lar av Jär­va. Så jag an­vän­de många av de plat­ser jag sett när jag spring­er.

Vill du lä­sa Jo­hans no­vell? I näs­ta vec­kas num­mer kan du lä­sa del ett av ”Be­grav din kum­pan i en kis­ta i Kis­ta”.

Ju­ryns mo­ti­ve­ring: In­tres­san­ta per­son­por­trätt som snabbt dras in i en mal­ström de snart tap­par kon­troll över.

FOTO: PRI­VAT

VIN­NA­RE. Jo­han Eng­man vann tid­ning­ens no­vell­täv­ling med no­vel­len ”Be­grav din kum­pan i en kis­ta i Kis­ta”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.