MER Kur­sen

Vi i Kista - - NYHETER - KÄL­LA: WWW.UNGALEDERUNGA.SE

■ LEDARUTBILDNINGEN byg­ger på de­mo­kra­tis­ka vär­de­ring­ar, coachan­de le­dar­skap och es­te­tis­ka lär­pro­ces­ser.

■ UT­BILD­NING­EN syf­tar till att: – stär­ka ung­as de­mo­kra­tis­ka vär­de­ring­ar – stär­ka ung­as ini­ti­a­tiv­för­må­ga – stär­ka ung­as själv­käns­la och få dem att växa av egen kraft – upp­munt­ra själv­stän­digt age­ran­de och att stå upp för si­na vär­de­ring­ar – ska­pa po­si­ti­va fö­re­bil­der bland unga för unga – stär­ka ung­as för­må­ga att re­pre­sen­te­ra sig själ­va – stär­ka in­for­mel­la le­da­res po­si­ti­va le­dar­skap

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.