Dags att no­mi­ne­ra till Katarina Tai­kon-pri­set!

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stock­holms stad har in­stif­tat ett pris för stär­kan­de av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter till Katarina Tai­kons min­ne. Du kan nu no­mi­ne­ra en en­skild per­son, en ar­bets­grupp, ett pro­jekt, en för­e­ning, ett nät­verk el­ler nå­gon an­nan verk­sam­het som ge­nom sitt ar­be­te främ­jar och skyd­dar de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i Stock­holm. Pri­set, som är 100 000 kro­nor, är en år­lig på­min­nel­se om att det görs fan­tas­tis­ka in­sat­ser för att stär­ka de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na i vår stad. Det de­las ut för förs­ta gång­en 2016. Du no­mi­ne­rar via stock­holm. se/ka­ta­ri­na­tai­kon­pri­set mel­lan 16 maj och 4 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.