I som­mar blir det fler gå­ga­tor

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stock­holm är en fan­tas­tisk som­marstad. Här har du all­tid nä­ra till så­väl shop­ping och re­stau­rang­er som par­ker, pro­me­nad­stråk och bad­plat­ser. I år blir Stock­holm än­nu li­te som­ri­ga­re när vi be­grän­sar bilt­ra ken på de­lar av Skå­ne­ga­tan, Swe­den­borgs- och Rörstrands­ga­tan och gör om ga­tor­na till som­mar­gå­ga­tor. Dess­utom kom­mer en del av Hum­le­gårds­ga­tan bli en po­pup-park, en till­fäl­lig park, där du kan nju­ta av en liv­full mö­tes­plats bland växt­lig­het och skö­na sitt­plat­ser. Väl­kom­men att ra som­ma­ren med oss! Läs mer på ser­du­möj­lig­he­ter­na.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.