Tens­ta lä­ran­de­fes­ti­val

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

På te­mat: ”Fred bör­jar i hem­met” bju­der bland and­ra Ini­ti­a­ti­ves of change, Hopp i Jär­va och Vo­ice of Tens­ta in till en fes­ti­val med fö­re­läs­ning­ar, di­a­lo­ger och works­hops och open mic med mer. Ami­na Khalid kom­mer att de­la sin histo­ria om hur hon kom till Eng­land från kri­get i So­ma­lia och de svå­ra om­stän­dig­he­ter­na hon gått ige­nom i den­na flytt, hur det på­ver­kat hen­ne och hen­nes fa­milj. Jud­son Webb be­rät­tar hur han för­so­nats med sin pap­pa. Väl­kom­na till två da­gar av in­spi­ra­tion och verk­tyg till för­so­ning. VAR: Tens­ta konst­hall (fre­dag 10–17) och Blå hu­set (lör­dag 10–13). NÄR: 17–18 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.