Kul på som­mar­lo­vet

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Gra­tis kul­tur­kol­lo i Hus­by och Tens­ta 20-23 ju­ni. På Kul­tur­sko­lans kul­tur­kol­lon i Tens­ta och Hus­by får du möj­lig­het att ska­pa och ut­tryc­ka dig på ett fan­ta­si­fullt sätt. Här får du pro­va oli­ka for­mer av musik, dans, bild och form till­sam­mans med vå­ra er­far­na lä­ra­re och and­ra ung­do­mar i din ål­der. Kul­tur­kol­lot krä­ver inga för­kun­ska­per och på­går 20-23 ju­ni, kloc­kan 09.00–15.00 – dess­utom är det gra­tis! Plats: Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Ål­der: 10-12 år. Plats: Kul­tur­sko­lan i Tens­ta, Ten­sta­plan 8. Ål­der: 10-13 år. An­mäl dig på: kul­tur­sko­lan.stock­holm.se/som­mar­kur­ser el­ler ring Kul­tur­sko­lans kundtjänst, 08-508 31 870.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.