10 duk­ningstips

Vi i Kista - - BOSTAD -

Mixa och mat­cha. Håll ihop sti­len med de­tal­jer som du­kar, pors­lin och ser­vet­ter. Ska du hål­la fes­ten ut­om­hus? Ploc­ka fram vär­me­ljus, fil­tar och kud­dar som gör kväl­len läng­re. En li­ten present på var­je tall­rik gör att fes­ten blir ihåg­kom­men. De­ko­re­ra bor­den med sto­ra frukt- och grön­saks­fat. Vac­kert och färg­glatt. Pla­ce­ra mju­ka kud­dar på hår­da sto­lar och pal­lar. Tänk på höj­den när du pla­ce­rar blom­mor på bor­det. Välj hell­re små va­ser som lå­ter gäs­ter­na hål­la ögon­kon­tak­ten. Ströss­la buffén med ät­ba­ra blom­mor. Ljussling­or på bor­det blir ef­fekt­fullt när mörk­ret fal­lit. Lägg vär­me- och block­ljus i bur­kar, så blå­ser de in­te ut li­ka lätt. Be­hö­ver du kom­plet­te­ra? Fyn­da på lop­pi­sar och se­cond hand!

Om du vill sät­ta ett ex­tra av­tryck i som­mar – tes­ta att du­ka mo­no­kromt. Det be­ty­der att du en­dast du­kar i en färg – och då gills in­te vitt el­ler grått. Vad gör ett hel­rött bord med din kött­bit, och hur skul­le en Blå Kon­go-po­ta­tis­sal­lad se ut på ett hel­blått bord? Ex­pri­men­te­ra och lek!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.