Tje­jer­na som lärt sig le­da

Ny­li­gen av­slu­ta­des en kurs i le­dar­skap rik­tad till unga tje­jer i Hjuls­ta. Vi i Kis­ta var på plats när del­ta­gar­na ut­vär­de­ra­de kur­sen.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Sista kurs­till­fäl­let av­slu­ta­des med en ut­vär­de­ring och, in­te minst, tacomid­dag.

– Jag tar med mig de nya möj­lig­he­ter­na. Att man kanske kan få jobb av ut­bild­ning­en, att den är en bra me­rit, fort­sät­ter Mahi­ra Bek­tic.

– Jag be­stäm­mer över mig själv, sä­ger Es­ra Als­hib­li.

För­ut på­ver­ka­des hon av om det ha­de sam­lats många kil­lar på en plats, då var det svårt för tje­jer­na att gå dit.

– Jag har in­te känt mig rädd, men jag har in­te va­rit be­kväm. Man får kons­ti­ga blic­kar. Nu bryr jag mig in­te läng­re.

Mär­ta Lind­mark, verk­sam­hets­le­da­re för Tjej­verk­stan, har fått hjälp av Si­bell Zi­a­ni och Ta­nya Agun­dez med att mark­nads­fö­ra kur­sen och bju­da in tje­jer som de kän­ner.

De har fått en ”hal­va pri­set”-va­ri­ant av kur­sen, på hal­va ti­den och med hälf­ten så många del­ta­ga­re, ef­tersom det en­ligt hen­ne är svårt att få ihop 15 del­ta­ga­re i om­rå­det.

– Men jag kan in­te på­stå att jag sak­nar så myc­ket. Jag tror att det har pas­sat grup­pen, sä­ger Mär­ta Lind­mark.

Kur­sen är ett steg i att gö­ra nå­got kon­kret för tje­jer­na i om­rå­det.

Si­bell Zi­a­ni be­skri­ver det som att kil­lar ver­kar ha mer bak­tan­kar med att um­gås med tje­jer nu­för­ti­den, me­dan de kun­de va­ra mer som brö­der och syst­rar förr.

– I den här or­ten är det vik­tigt att va­ra macho. Det be­hövs mer verk­sam­het och re­sur­ser, sä­ger hon och fli­kar se­na­re in i dis­kus­sio­nen:

– Hur många gång­er har in­te po­li­ti­ker­na sagt att det ska bli bätt­re? Ung­do­mar­na or­kar in­te mer. Vart ska de här ung­do­mar­na vän­da sig?

Eva-Britt ”Evis” Le­an­der, verk­sam­hets­ut­veck­la­re vid stads­dels­för­valt­ning­en, ser för li­te tje­jer ute som tar plats i Tens­ta och Hjuls­ta.

– Jag var själv så­dan som tog plats när jag var ung och tror mig ve­ta att tje­jer vill det. Men man mås­te ha bra stäl­len och bra le­da­re som hjälper med det.

När hon får frå­gan om det kom­mer fin­nas en chans att byg­ga på kur­sen med näs­ta steg, kan hon in­te lo­va nå­got. Men vad är då me­ning­en med att ha gått den förs­ta de­len, und­rar en av tje­jer­na.

– Du har bli­vit ri­ka­re på att gå den här kur­sen, det kan ing­en ta ifrån dig.

– Se­dan tror jag att ni kan va­ra bra le­da­re för kil­lar ock­så. Tror att kil­lar vin­ner på att tje­jer tar plats, fort­sät­ter hon.

Jag har in­te känt mig rädd, men jag har in­te va­rit be­kväm.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

GRAT­TIS. Stol­ta del­ta­ga­re vi­sar upp si­na di­plom.

IDÉER. Evis Le­an­der från stads­dels­för­valt­ning­en var med un­der tacomid­da­gen då grup­pen dis­ku­te­ra­de vad som kan gö­ras för tje­jer i om­rå­det.

TACK. Si­bell Zi­a­ni, en av de som sam­lat ihop del­ta­ga­re till kur­sen, får sitt di­plom och ger Mär­ta Lind­mark en kram.

UT­VÄR­DE­RING. Kurs­le­da­ren Kar­la Buc­ka­ro och del­ta­gar­na går ige­nom vad de har lärt sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.