Gång­väg över Jär­va­fäl­tet klar

Vi i Kista - - NYHETER -

Den nya pro­me­nad­vä­gen över Jär­va­fäl­tet mel­lan Rin­ke­by och Kis­ta är nu fär­dig­byggd, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Den 600 me­ter långa grus­vä­gen sträc­ker sig rakt över fäl­tet och ska gö­ra det möj­ligt att snabbt och en­kelt ta sig mel­lan de två stads­de­lar­na.

Pla­nen är att man ska kun­na nå gång­vä­gen via en ut­sikts­plats som byggs vid Rin­ke­by­ter­ras­sen och pla­ne­ras stå fär­dig 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.