Rin­ke­by-Kis­ta

21/6 Öp­pet sam­man­trä­de

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Tis­dagHus­by Träff,21 ju­ni, Ed­vard kloc­kan Gri­egs­gång­en18:00 16. På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat: Mo­tion om fler bo­stä­der i TenstaRin­ke­by (re­miss). Svar på skri­vel­se om som­mar­jobb.

Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på in­syns­ve­ri­ge.se/stock­holm-rin­ke­by­kis­ta

Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men att när­va­ra som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det. För mer in­for­ma­tion: Gunilla Sche­din, nämndsek­re­te­ra­re 08-508 01 106 gunilla.sche­din@stock­holm.se Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning Be­söks­a­dress Bor­gar­fjordsga­tan 14 Post­a­dress Box 7049, 164 07 Kis­ta Te­le­fon väx­el 08-508 010 00 E-post rin­ke­by-kis­ta@stock­holm.se Web­ba­dress stock­holm.se Fe­lan­mä­lan ga­tor, torg och park

stock­holm.se/fela­ma­lan el­ler 08-651 00 00 Be­sök med­bor­gar­kon­to­ret för att få in­for­ma­tion och väg­led­ning Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor Rin­ke­by­strå­ket 79, 08-508 01 794 Hus­by med­bor­gar­kon­tor Ed­vard Gri­egs­gång­en 11A, 08-508 01 129

Väl­kom­men!

Mia Päär­ni (S) ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.