Mot­ta­gan­de av barn och vux­na med up­pe­hålls­till­stånd

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Att vi blir fler stock­hol­ma­re be­ror på ökad in­flytt­ning, att män­ni­skor vill stu­de­ra och ar­be­ta här och att det föds fler barn. Vis­sa som kom­mer till Stock­holm är barn och vux­na som flytt från krig och kon­flik­ter. Stock­holms stad ska un­der 2016 ord­na till­fäl­li­ga bo­stä­der, så kal­la­de ge­nom­gångs­bo­en­den, åt drygt 2 800 per­so­ner med up­pe­hålls­till­stånd som än­nu in­te ord­nat bo­en­de på egen hand. Vi ar­be­tar ock­så för att 2 000 en­sam­kom­man­de barn ska få ett bra om­hän­der­ta­gan­de. In­for­ma­tion om sta­dens ar­be­te med flyk­ting­ar och hur du kan hjäl­pa till finns på stock­holm.se/flyk­ting­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.