Katja lad­dad in­för EM

Dan­sa­ren Katja Lu­jan Eng­el­holm täv­lar i la­ti­na­me­ri­kansk dans. Ny­li­gen bär­ga­de hon en SM-sil­ver­me­dalj till­sam­mans med sin dans­part­ner Björn Pe­mer. Nu lad­dar pa­ret upp in­för EM som av­görs i ju­li. – Vi är fo­ku­se­ra­de och ska gö­ra vårt bäs­ta, sä­ger Katja.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Gustav Jakobsson

Akal­latje­jen Katja Lu­jan Eng­el­holm och Björn Pe­mer kom till SM i Helsing­borg, för ett par vec­kor se­dan, ran­ka­de som num­mer ett i Sve­ri­ge i la­ti­na­me­ri­kansk dans. De kla­ra­de dock in­te av att nå he­la vägen fram ut­an fick se sig be­seg­ra­de av ett par och nöja sig med andra­plat­sen.

– Vi är jät­te­nöj­da för vi kän­de att vi gjor­de en jät­te­bra dans. Vi vi­sa­de vad vi står för och vi har gjort sto­ra fram­steg från för­ra året. Vi sat­sa­de på gul­det men det blev ett sil­ver, så är det ibland, kon­sta­te­rar hon.

– Vi snubb­la­de verk­li­gen på mål­lin­jen och det känns såklart surt. Men vi blev en rik­tig publikfa­vo­rit, vi fick många he­ja­rop och ap­plå­der. Det be­ty­der väl­digt myc­ket för oss. Det är publi­ken man dan­sar för. Det kän­des som att vi vann när vi fick så­dant be­röm av publi­ken.

Katja och Björn får för­sö­ka att vin­na SM-guld näs­ta år igen. Pa­ret har bå­de brons och sil­ver se­dan ti­di­ga­re, men än­nu ing­et guld. Men nu är allt­så SM ett fär­dig­skri­vet ka­pi­tel för den­na gång. De rik­tar nu allt fo­kus mot EM som går av sta­peln 9 ju­li.

Det är två svens­ka par som täv­lar i EM och trots att Katja och Björn ”ba­ra” blev tvåa på SM är de fort­fa­ran­de ran­ka­de et­ta i Sve­ri­ge när det gäl­ler la­ti­na­me­ri­kansk dans.

La­ti­na­me­ri­kans dans be­står av fem dans­sti­lar, det är sam­ba, cha cha, rum­ba, pa­so dob­le och ji­ve. Katja för­kla­rar vad som är spe­ci­ellt med den la­ti­na­me­ri­kan- ska dan­sen och var­för pa­ret fast­na­de för den.

– Det är par­dans med väl­digt myc­ket ryt­mer och käns­lor. Det är väl­digt oli­ka ka­rak­tär och käns­lor in­om de oli­ka dan­ser­na i la­ti­na­me­ri­kansk dans. Sam­ba till ex­em­pel är myc­ket glädje. Pa­so dob­le, som kom­mer från Spa­ni­en, ska näs­tan kän­nas som tjur­fäkt­ning.

– Vi val­de att fo­ku­se­ra på la­ti­na­me­ri­kansk dans för vi kän­de att stan­dard­dan­sen höll till­ba­ka oss.

– Björn blev näm­li­gen väl­digt lång och det är lät­ta­re att han­te­ra längd­skill­nad när man dan­sar la­ti­na­me­ri­kanskt.

EM den­na gång ut­spe­lar sig i sta­den Ri­mi­ni på Ita­li­ens öst­kust. Katja och Björn har dan­sat ihop i 13 år och det är tred­je gång­en som de ska täv­la till­sam­mans på ett Eu­ro­pa­mäs­ter­skap.

Kon­kur­ren­sen på EM är gi­vet­vis myc­ket stör­re än den är på SM, ef­tersom eli­ten från he­la Eu­ro­pa till­kom­mer. Då gäl­ler det att pre­ste­ra på topp.

– På EM är det så många par att do­mar­na ba­ra har ett par se­kun­der på sig att be­dö­ma var­je par. Där­för gäl­ler det att verk­li­gen sy­nas och vi­sa att man har kul. Vi bru­kar sä­ga ”hit the be­at”. Då vet vi att det är på rik­tigt och då kom­mer vi att fo­ku­se­ra. Det be­hö­ver vi gö­ra för det räc­ker in­te an­nars, för­kla­rar Katja som täv­lar för Sol­na sport­dansklubb.

Katja be­rät­tar att trä­ning går väl­digt bra men att de sista vec­kor­na har störts li­te av att de in­te kom­mer åt sin lo­kal li­ka of­ta nu, un­der som­ma­ren, som an­nars un- der året. Men pa­ret har trä­nat väl­digt myc­ket un­der sä­song­en och kän­ner sig för­be­red­da in­för EM.

– Vi har ald­rig trä­nat så myc­ket som i år, vi har verk­li­gen lagt i en ex­tra väx­el. Det ska bli jät­te­kul med EM, sä­ger Katja.

De sista för­be­re­del­ser­na in­för täv­ling­en har pa­ret ock­så koll på.

– Vi ska täv­la en gång till in­nan EM för att be­va­ra täv­lings­käns­lan. I övrigt ska vi äta bra, so­va or­dent­ligt och trä­na hårt, men in­te över­dri­vet tungt, av­slu­tar Katja.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TRETTON. I drygt 13 år har Björn Pe­mer och Katja dan­sat ihop.

FO­TO:C STRAND

LATIN. Akal­latje­jen Katja Lu­jan Eng­el­holm tyc­ker att latin­dans pas­sar pa­ret all­ra bäst.

FO­TO: C STRAND

TVÅA. Björn och Katja kom tvåa i SM som av­gjor­des ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.