Hjuls­ta grund­sko­la har vänt tren­den

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

I åra­tal har Hjuls­ta grund­sko­la ran­kats som en av Sveriges säms­ta sko­lor, men nu ser den ne­ga­ti­va tren­den ut att ha vänt. I år re­do­vi­sar sko­lan de bäs­ta re­sul­ta­ten i man­na­min­ne. Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) hyl­lar rek­torns insats:

– Hon har in­fört en helt ny kul­tur.

Gång på gång har Hjuls­ta grund­sko­la pe­kats ut som en pro­blem­sko­la av in­vå­na­re och me­dia.

Länge har kri­ti­ken va­rit be­fo­gad. Re­sul­ta­ten har näm­li­gen va­rit urus­la.

För­ra året ha­de sko­lan sämst me­del­be­tyg och störst an­del ele­ver som in­te uppnår kun­skaps­kra­ven i Sve­ri­ge.

Ba­ra 16 pro­cent av ele­ver­na i års­kurs nio ha­de god­känt i al­la äm­nen och 37 pro­cent var be­hö­ri­ga för gym­na­si­et, en­ligt Skol­ver­kets sta­tistik.

Snit­tet i Stock­holm är när­ma­re 90 pro­cent.

Rek­tor Mal­la Tai­pa­le, som vär­va­des 2012 för att vän­da skol­re­sul­ta­ten, för­ne­kar in­te att sko­lan haft sto­ra pro­blem.

– Det var oer­hört stö­kigt när när jag till­träd­de som rek­tor. Det var ma­ka­bert. Vi ha­de ett eko­no­miskt un­der­skott på 14 mil­jo­ner kro­nor, en stor elev­flykt och otro­ligt då­li­ga re­sul­tat. Och tit­tar man till­ba­ka i ti­den så har det all­tid va­rit då­li­ga re­sul­tat. Kun­skap har in­te va­rit i fo­kus på Hjuls­ta grund­sko­la alls, sä­ger hon.

Mal­la Tai­pa­le be­rät­tar om en rad för­änd­ring­ar som hon ge­nom­fört, bland an­nat re­kry­te­ring av nya lä­ra­re, mer ord­ning och fo­kus på kun­skaps­ut­veck­ling.

Och en­ligt hen­ne så har det gett re­sul­tat; sko­lan har bli­vit lug­na­re och ele­ver och lä­ra­re trivs och ut­veck­las.

Re­sul­tatmäs­sigt så ser den ne­ga­ti­va tren­den nu ock­så ut att ha vänt.

I den or­di­na­rie klas­ser­na, ex­klu­si­ve verk­sam­he­ten för ny­an­län­da, så kla­ra­de 46 pro­cent av ele­ver­na som går ut års­kurs nio i år av kun­skaps­kra­ven, en­ligt pre­li­mi­nä­ra siff­ror som vi har fått ut.

Det är fort­fa­ran­de långt un­der snit­tet för Stock­holm, men de i sär­klass bäs­ta re­sul­tat som Hjuls­ta grund­sko­la har re­do­vi­sat un­der över­skåd­lig tid.

– Jag ha­de som upp­gift att vän­da re­sul­ta­ten, och nu har jag gjort det, sä­ger Mal­la Tai­pa­le, som slu­tar som rek­tor ef­ter som­ma­ren.

Vad sä­ger du till de som sä­ger att Hjuls­ta grund­sko­la är den säms­ta sko­lan i Stock­holm?

– Det är en gam­mal bild. Jag vet att det har va­rit stö­kigt, men skill­na­den mel­lan hur det var för fy­ra år se­dan är som natt och dag. Kom hit och häl­sa på! Du be­möts av vän­li­ga ele­ver. Ele­ver­na är in­te i kor­ri­do­rer­na un­der lek­tions­tid ut­an i si­na klass- rum. Det är lugnt, stil­la och ab­so­lut ing­et stök.

Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) hyl­lar rek­torns insats.

– De har käm­pat, käm­pat, käm­pat och nu ser rek­tor Mal­la Tai­pa­le verk­li­gen ut att ha vänt kur­vor­na upp­åt. Det är gläd­jan­de.

Han ser Hjuls­ta grund­sko­las ut­veck­ling som ett ex­em­pel på att det går att vän­da en lång­va­rig ne­ga­tiv trend.

– Det här är ett be­vis för hur en rek­tor kan för­änd­ra kul­tu­ren på en sko­la så att lä­ra­re och pe­da­go­ger har höga för­vänt­ning­ar på si­na ele­ver. Att man in­te slår sig till ro med att bort­för­kla­ra då­li­ga re­sul­tat med att det är så him­la svårt för ele­ver med ut­ländsk bak­grund. I stäl­let ger man jär­net. Och då ser man att man får upp re­sul­ta­ten. Det är väl­digt upp­munt­ran­de för al­la vå­ra kom­mu­na­la sko­lor i yt­tersta­den.

Är det in­te ris­ka­belt att va­ra så be­ro­en­de av en per­sons insats?

– Ja, men he­la sko­lan är väl­digt per­son­lig. Lä­rar­na är otro­ligt vik­ti­ga för ele­ver­nas mo­ti­va­tion och rek­tor är oer­hört vik­tig för lä­rar­nas styr­ka och sam­ar­be­te.

Det var oer­hört stö­kigt när när jag till­träd­de som rek­tor. Det var ma­ka­bert.

FO­TO: PA­TRIK EK­STRÖM

VÄNT. Hjuls­ta grund­sko­la har vänt en ne­ga­tiv trend.

Ol­le Bu­rell (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.