Kam­panj för rök­fri Ra­ma­dan

Vi i Kista - - SIDAN 1 - So­fia White

Fler rö­ker i Jär­va än på många and­ra plat­ser i Stock­holm. Det vill kam­pan­jen Rök­fri Ra­ma­dan rå­da bot på ge­nom att upp­ma­na rö­ka­re att fim­pa för gott – i sam­band med fas­te­må­na­den.

För mus­li­mer­na är Ra­ma­dan en tid att bli häl­so­sam­ma­re. När so­len går upp får de in­te äta, dric­ka el­ler ha sex. Även rök­ning är otillå­tet. Nå­got som sta­den nu ta­git fas­ta på i an­tirök­kam­pan­jen Rök­fri Ra­ma­dan.

– Vi är med i kam­pan­jen för and­ra året i rad. Vi har fått in­di­ka­tio­ner på att kam­pan­jen haft ef­fekt för­ra året, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ord­fö­ran­de i Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va som sam­ar­be­tar med stads­de­lar­na Spånga-Tens­ta och KistaRin­ke­by.

Han be­fin­ner sig på Ung­do­mens hus i Rin­ke­by. Hög­ti­den Ra­ma­dan har just in­letts och lo­ka­len har bör­jat fyl­las av män och kvin­nor som tar av sig skor­na in­nan de sät­ter sig ner på bö­ne­mat­tor. På väg in de­las bro­schy­rer med bö­ne­pro­gram ut som in­for­me­rar om kam­pan­jen Rök­fri Ra­ma­dan.

I Spånga-Tens­ta rö­ker 17 pro­cent av al­la män dag­li­gen och i Kis­ta-Rin­ke­by 19 pro­cent. Det kan jäm­fö­ras med Dan­de­ryd där siff­ran lig­ger på tre pro­cent.

Ge­nom att ut­nytt­ja fas­te- må­na­den hop­pas stads­de­lar­na nå en stör­re an­del som kan tän­kas va­ra mo­ti­ve­ra­de ef­tersom de än­då in­te rö­ker på da­gen.

Ah­med Si­raj och Ab­di Salom är in­te rö­ka­re själ­va men de är po­si­ti­va till kam­pan­jen och att bro­schy­rer de­las ut med in­for­ma­tion.

– Ra­ma­dan är re­dan en tid att för­nya sig och bli mer häl­so­sam. Många in­spi­re­ras att äta mer häl­so­samt. Det blir som med ny­års­löf­ten, ett sätt att för­nya sig. Då pas­sar det ock­så bra att slu­ta rö­ka, sä­ger Ab­di Salom.

Det blir som med ny­års­löf­ten, ett sätt att för­nya sig. Då pas­sar det ock­så bra att slu­ta rö­ka.

FO­TO: SO­FIA WHITE

INI­TI­A­TIV. Ic­ke-rö­kar­na Ah­med Si­raj och Ab­di Salom tyc­ker att ini­ti­a­ti­vet är bra.

KAM­PANJ. I år syns kam­pan­jen Rök­fri Ra­ma­dan un­der bö­nen i Rin­ke­by­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.