Jag har valt att ploc­ka bort slang, för vi pra­ta­de in­te så. Al­la i för­or­ten gör in­te det.

Skå­de­spe­lers­kan Nisti Stêrk gör upp­väx­ten i Tens­ta till tv-se­rie. För Vi i Tens­ta har hon vi­sat si­na smult­ron­stäl­len från barn­do­men.

Vi i Kista - - DET HÄNDER - Felicia.karls­son@di­rekt­press.se

Ut­an­för ett rött be­tong­hus vid Tens­ta Al­lé 45 står skå­de­spe­lers­kan Nisti Stêrk och kol­lar upp mot bo­stads­plan tre, där hon en gång bod­de. I den kom­man­de tv-se­ri­en ”Al­la vi barn i Tens­ta” speg­lar hon sin barn­dom. Hu­vud­per­so­nen he­ter Sel­ma och äls­kar Tens­ta. I grann­hu­sen har hon si­na vän­ner och ku­si­ner. De fles­ta kur­der, pre­cis som Sel­mas fa­milj. Så såg ock­så Nisti Stêrks barn­dom ut.

– Min fa­milj kom till Sve­ri­ge på 80-ta­let. Men man skul­le flyt­ta till­ba­ka och bod­de ba­ra i Sve­ri­ge av po­li­tis­ka skäl. Så kur­der höll ihop och dju­pa band ska­pa­des mel­lan varand­ra. Vi blev som en en­da stor fa­milj, sä­ger Nisti Stêrk.

runt mel­lan fa­mil­jer. Om en gran­ne bjöd på vin­blads­dol­mar, skic­ka­des de över på en tall­rik. När tall­ri­ken skul­le till­ba­ka låg det en ny spe­ci­a­li­tet på, till gran­nen. Det kun­de även va­ra så att kom­pi­sens fa­milj skul­le äta nå­got go­da­re till mid­dag än vad som ser­ve­ra­des hem­ma, då åt Nisti Stêrk där istäl­let.

– I min se­rie vill jag speg­la mitt Tens­ta. Vi­sa de si­dor av för­or­ten som ald­rig speglas i me­dia och lyf­ta fram tje­jer­na. Det är ba­ra en kil­le med i se­ri­en och jag har valt att ploc­ka bort slang, för vi pra­ta­de in­te så. Al­la i för­or­ten gör in­te det.

Mat skic­ka­des

val­de att in­te skri­va in bryt­ning­ar el­ler slang i ma­nu­set då hon upp­le­ver att det finns för många se­ri­er där för­or­ten speglas ge­nom re­pli­ker med bryt­ning och slang till en över­drift. Hon ar­be­tar istäl­let in­di­vi­du­ellt med var­je barn som har en egen na­tur­lig bryt­ning el­ler me­lo­di.

– Det här är vil­ka barn som helst, med var­dags­pro­blem som dum­ma lä­ra­re, föräldrar som in­te för­står, kär­lek, pirr i

Nisti Stêrk

ma­gen, sång, dans, vän­skap och myc­ket glädje. De skul­le li­ka gär­na kun­na va­ra barn i Norr­land el­ler i Skå­ne.

Hon pe­kar mot en hus­vägg och be­rät­tar att där bru­ka­de hon spe­la ”kloc­kan” med si­na vän­ner. En lek där en ten­nisboll kas­tas mot en vägg sam­ti­digt som oli­ka mo­ment ska ut­fö­ras. Som of­tast lek­te de på ute­går­den. Där kun­de hen­nes föräldrar och vän­ners föräldrar en­kelt hål­la ett öga på dem.

– Jag äls­ka­de Tens­ta för al­la språk och na­tio­na­li­te­ter som fanns re­pre­sen­te­ra­de där. Nå­gon bar kip­pa, en an­nan kors, bur­ka, sa­ri. Felicia Karls­son PLA­NE­RING. Nisti Stêrk fil­mar och fo­tar om­rå­det där hon väx­te upp in­för in­spel­ning­en av ”Al­la vi barn i Tens­ta”. FEST. Ovan­på Tenstas bib­li­o­tek finns en ut­hyr­nings­lo­kal. Där har Nisti Stêrk va­rit på många bröl­lops­fes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.