”SVÅRT ATT TA SIG IN I OM­RÅ­DET”

En­ligt Li­be­ra­ler­na finns det en kopp­ling mel­lan den fy­sis­ka mil­jön i Rin­ke­by, Tens­ta och Hus­by och den se­nas­te ti­dens at­tac­ker mot blås­ljus­per­so­nal. Där­för har par­ti­et lagt en mo­tion om en trygg­hets­in­ven­te­ring för att öka trygg­he­ten i ut­sat­ta om­rå­den.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Felicia.karls­son@di­rekt­press.se

Ar­be­tet med att öka trygg­he­ten i Tens­ta är igång. Un­der se­nas­te nämnd­mö­tet an­togs en strategi med fast­ställ­da mål för att öka trygg­he­ten i stads­de­len. Bätt­re be­lys­ning i yt­termil­jön, med­bor­gar­vär­dar och möj­lig­het till fler mö­tes­plat­ser för unga är någ­ra av må­len i stra­te­gin.

En­ligt Stock­holm stads trygg­hets­mät­ning i Spånga-Tens­ta 2014 upp­ger 13 pro­cent av be­folk­ning att de kän­ner sig otryg­ga i sitt när­om­rå­de. Och många av dem som kän­ner sig tryg­ga har an­pas­sat si­na liv, ge­nom att hål­la sig bor­ta från plat­ser som an­ses risk­fyll­da. Vid se­nas­te stads­dels­nämndsmö­tet be­slu­ta­des fy­ra åt­gär­den som ska öka trygg­he­ten i Spång­aTens­ta.

– Vi ska ha ett tä­ta­re ar­be­te med so­ci­al­tjäns­ten, till­läm­pa idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap (IOP), för­bätt­ra yt­termil­jön och in­rät­ta med­bor­gar­vär­dar, sä­ger Awad Her­si (MP), ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Ned­skräp­ning, då­lig be­lys­ning och öds­li­ga gång­vä­gar på­ver­kar ock­så trygg­hets­upp­le­vel­sen. Där­för ska yt­termil­jön få en upp­rust­ning, med bätt­re be­lys­ning och ga­tor kan kom­ma att dras om. För­valt­ning­en vill ock­så in­rät­ta med­bor­gar­vär­dar och ska­pa mö­tes­plat­ser för di­a­lo­ger kring trygg­het.

– Med­bor­gar­vär­dar­na ska va­ra män­ni­skor som kän­ner till om­rå­det. Med sta­bil bak­grund som kan ska­pa en god re­la­tion med unga och sam­ti­digt va­ra en fö­re­bild, sä­ger Awad Her­si.

– Det ska fin­nas folk från so­ci­al­tjäns­ten som job­bar ute i om­rå­det på kväl­lar och hel­ger. Som kan ta den ung­dom som kas­tar sten, i han­den. Och snabb kon­takt mås­te eta­ble­ras mel­lan per­so­nal och föräldrar när nå­got hän­der, fort­sät­ter han.

IOP-av­tal ska ock­så till­läm­pas vil­ket in­ne­bär att

för­valt­ning­en skri­ver av­tal med lo­ka­la för­e­ning­ar som ska­par ak­ti­vi­te­ter för unga i stads­de­len.

– Det hand­lar om att ge en me­nings­full sys­sel­sätt­ning och till­va­ro till ung­do­mar­na som dri­ver om­kring i cent­rum. Och kanske få dem att skri­va in sig på Jobb­tor­get el­ler på­bör­ja en ut­bild­ning, sä­ger Awad Her­si.

Felicia Karls­son

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

INVENTERING. Ame­la de la Cruz (L), er­sät­ta­re i stads­dels­nämn­den Rin­ke­by-Kis­ta och Lot­ta Ed­holm (L), op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms Stad i Hus­by. De vill se en trygg­hets­in­ven­te­ring av den fy­sis­ka mil­jön.

FO­TO: FELICIA KARLS­SON

SPÅNGA-TENS­TA. Tors­da­gen den 16 ju­ni klub­ba­des en ny strategi för öka trygg­het i stads­de­len ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.