En brä­da som kom­mit för att stan­na

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Pa­trik Ek­ström

Den här som­ma­ren kan gå till histo­ri­en som som­ma­ren då cy­keln ställ­des un­dan i ga­ra­get för gott. Ni har sä­kert sett dem ute på ga­tor och torg, och om ni in­te har det så är det ba­ra en tids­frå­ga. Ho­ver­boar­den. I vis­sa de­lar av hu­vud­sta­den kan man knappt gå två me­ter ut­an att se en unge på en hjul­för­sedd brä­da. Visst, det kanske ba­ra är en trend. Vi har sett ett an­tal nya så­da­na här ma­nic­ker de se­nas­te åren.

De fles­ta har haft svårt att få rik­tigt fäs­te, men nå­got får mig att tro att det här är en trend som kom­mit för att stan­na. Jag vet in­te rik­tigt var­för. Kanske är det på sät­tet som jag ser att vis­sa barn fram­för des­sa ho­ver­boards, otro­ligt skick­ligt även i höga has­tig­he­ter och i folk­sam­ling­ar.

El­ler så är det för att de känns så rätt i ti­den.

Svens­ka barn blir allt fe­ta­re och la­ta­re.

Och nu be­hö­ver de allt­så in­te gå alls. Nostal­gi­kern i mig fäl­ler en tår, men jag ser in­te rik­tigt hur cy­keln ska kon­kur­re­ra med den­na pryl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.