”För­änd­ra den fy­sis­ka mil­jön i vis­sa om­rå­den”

Vi i Kista - - NYHETER - Pauline Cederblad

Li­be­ra­ler­na vill gö­ra en trygg­hets­in­ven­te­ring av den fy­sis­ka mil­jön i vis­sa av sta­dens om­rå­den, bland an­nat Hus­by, Tens­ta och Rin­ke­by som är sär­skilt ut­sat­ta, för att öka trygg­he­ten för blå­ljus­per­so­nal.

Bak­grun­den till mo­tio­nen om en trygg­hets­in­ven­te­ring som Li­be­ra­ler­na nu lagt är at­tac­ker­na mot polis, brand­kår och am­bu­lans. Myc­ket i den fy­sis­ka mil­jön för­svå­rar ar­be­tet, som gång­tunn­lar, bro­ar och sma­la ga­tor. Men det hand­lar in­te ba­ra om ar­bets­mil­jön för dem som ut­sätts i sitt ar­be­te ut­an ock­så för dem som bor här.

– Många anger i trygg­hets­un­der­sök­ning­ar att de kän­ner sig tryg­ga. Men tit­tar man när­ma­re på det så kän­ner många sig tryg­ga för att de in­te går ut på kväl­lar­na och har an­pas­sat si­na liv. Sär­skilt kvin­nor. Al­la ska ha rätt att kän­na trygg­het, me­nar Lot­ta Ed­holm (L), op­po- si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms Stad.

Den fy­sis­ka mil­jön är ett sätt att ar­be­ta med trygg­hets­frå­gan på, me­nar Lot­ta Ed­holm och Ame­la de la Cruz (L), er­sät­ta­re i stads­dels­nämn­den Rin­ke­by-Kis­ta. De vi­sar en gång­bro i Hus­by som ett ex­em­pel.

– Här un­der den finns det myc­ket buskage och är väl­digt mörkt, me­nar Lot­ta Ed­holm.

– Up­pe på bron här finns det ing­en­stans att ta vägen. Po­li­sen kan fast­na här. Se­dan är det svårt att ta sig in i om­rå­det över hu­vud ta­get för polis, brand­kår och am­bu­lans­per­so­nal, sä­ger Ame­la de la Cruz.

Det syns en kopp­ling mel­lan at­tac­ker­na och po­li­sens ar­be­te. Desto stör­re fram­gång­ar po­li­sen når i ar­be­tet mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het desto fler blir at­tac­ker­na.

– Det hand­lar in­te ba­ra om att för­änd­ra den fy­sis­ka mil­jön. Det be­hövs gö­ras myc­ket, men det ena be­hö­ver in­te ute­slu­ta det and­ra, sä­ger Lot­ta Ed­holm. Det är värt att läg­ga mer ener­gi och peng­ar på de här om­rå­de­na än vad man gör idag.

Al­la ska ha rätt att kän­na trygg­het.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

HUS­BY. Ame­la de la Cruz (L), er­sät­ta­re i stads­dels­nämn­den Rin­ke­by-Kis­ta och Lot­ta Ed­holm (L), op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holms Stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.