MER Fy­ra trygg­hets­ben

Vi i Kista - - NYHETER -

SO­CI­AL­TJÄNS­TEN. Per­so­nal från so­ci­al­tjäns­ten ska fin­nas till­gäng­lig som väg­le­de­ning och stöd för unga män­ni­skor un­der kväl­lar och hel­ger när so­ci­al­tjäns­tens kon­tor är stängt. IOP- AV­TAL. Idébu­ret of­fent­ligt part­ner­skap, för­valt­ning­en skri­ver av­tal med lo­ka­la för­e­ning­ar i stads­de­len att ut­fö­ra ak­ti­vi­te­ter för ung­do­mar, som på sikt ska öka trygg­he­ten ge­nom att ung­dom­nar sys­sel­sätts istäl­let för att dri­va om­kring i cent­rum. YT­TERMIL­JÖN. Bätt­re be­lys­ning, trev­li­gar gång­vä­gar och re­na­re plat­ser ska öka trygg­hets­käns­lan för stads­de­lens be­folk­ning, MED­BOR­GAR­VÄR­DAR. Vux­na män­ni­skor med god kän­ne­dom om om­rå­det ska fin­nas till­gäng­li­ga vid ex­em­pel­vis tun­nel­ba­nesta­tio­ner. Där de på ett ne­utralt plan får möj­lig­het att mö­ta och ska­pa di­a­log med ung­do­mar som än­nu in­te ta­git sig in i vux­en­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.