Nytt po­lishus näs­ta år

Vi i Kista - - NYHETER -

I för­ra vec­kan an­togs de­talj­pla­nen för den nya po­lis­sta­tio­nen i Rin­ke­by som pla­ne­rats un­der en läng­re tid.

Po­lis­sta­tio­nen ska byg­gas i an­slut­ning till Rin­ke­by cent­rum och ar­be­tet kom­mer att på­bör­jas i som­mar. 250 per­so­ner kom­mer att ar­be­ta i hu­set, varav un­ge­fär 130 po­li­ser i ytt­re tjänst.

Ökad po­lisnär­va­ro i om­rå­det och ökad trygg­het är någ­ra av för­hopp­ning­ar­na med po­lis­sta­tio­nen. Stads­de­len har in­te haft en po­lis­sta­tion på tre år.

Nu kom­mer en bygg­lov­san­sö­kan för pro­jek­tet läm­nas in. Ti­di­gast näs­ta år be­räk­nas det nya po­lishu­set stå fär­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.