Gläds när po­li­sen kom­mer

DE­BATT. Svar till Sis­se­la Nord­ling Blan­co i Vi i-tid­ning­ar­na num­mer 24.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Svart­skal­le

Vem ska skyd­da mi­na och mi­nas gran­nars mänsk­li­ga rät­tig­he­ter? Bor du i Tens­ta? Kom till Tens­ta cent­rum vid tun­nel­ba­nan, el­ler till Ri­singe­plan, el­ler till Hyp­pinge­plan och pra­ta med ung­do­mar­na. So­ver vi på nät­ter­na?

Jag kan in­te skri­va de­ras kom­men­ta­rer, på grund av räds­la. De­ras ar­ro­gans, de­ras lik­gil­tig­het, de­ras brist på re­spekt, med me­ra. Kan du sä­ga till mig, var­för det­ta in­te hän­der, i and­ra län­der?

Vi kan sä­ga, att det är som du sä­ger, för det mesta. Men var­för ska de hål­la på på kväl­lar­na och nät­ter­na, näs­tan var­je dag och med­bor­gar­na är i ex­tas? Man kan in­te so­va, man kan in­te gå till ar­be­te och bar­nen är räd­da.

De job­bar in­te, var­i­från får de peng­ar­na till hasch, bi­lar, te­le­fo­ner med me­ra? Var­för går de in­te till sko­lan? Var­för går de in­te till ar­be­te? Vad gör för­äld­rar­na?

I det här lan­det, man lär sig snabb si­na rät­tig­he­ter, men man in­te vill ve­ta si­na skyl­dig­he­ter. Jag är svart­skal­le, men jag är glad när jag ser po­li­sen kom­ma åkan­de.

Jag gör ing­et in­brott, jag rå­nar in­te, jag säl­jer in­te nar­ko­ti­ka, jag kör in­te som en då­re, med tvi­vel­ak­tigt bil. Det gäl­ler in­te al­la ung­do­mar men det hjäl­per in­te oss i Tens­ta.

Var­för går de in­te till sko­lan? Var­för går de in­te till ar­be­te? Vad gör för­äld­rar­na?

FOTO: MOSTPHOTOS

PO­LIS. In­sän­dar­skri­ben­ten me­nar att det är bra att po­li­sen syns i för­or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.