”Bajs­ma­ski­ner” störs­ta ho­tet

Vi i Kista - - NYHETER - So­fia White

Bad­vatt­nets kva­li­tet är en frå­ga som en­ga­ge­rar många i som­mar­ti­der. En som har järn­koll på lä­get i Väs­te­rort är Jerzy Sla­zak, miljö- och häl­so­skydds­in­spek­tör.

Någ­ra än­der so­ver på bryg­gan när vi be­sö­ker Ka­naan­ba­det den här för­mid­da­gen. När miljö- och häl­so­skydds­in­spek­tör Jerzy Sla­zak när­mar sig bryg­gan med sitt mä­t­in­stru­ment i han­den flax­ar sjö­fåg­lar­na iväg. Ka­naan­ba­det är ett av fle­ra stopp på da­gens prov­tag­nings­run­da i Väs­te­rort.

Jerzy Sla­zak job­bar på mil­jö­för­valt­ning­en som är till­syns­myn­dig­het för sta­dens strand­bad. Un­der som­ma­ren tar han pro­ver vid bad­strän­der­na varan­nan vec­ka. I pro­ver­na mäts bak­te­ri­er, alg­blom­ning, tem­pe­ra­tur och fö­re­koms­ten av av­fall i vatt­net. Vär­de­na ana­ly­se­ras se­dan i labb in­nan de dyker upp på sta­dens webb.

Of­ta kan ett då­ligt prov­vär­de va­ra ett re­sul­tat av en en­sta­ka fö­re­te­el­se.

– De där fåg­lar­na är inga fåg­lar, kan man sä­ga, de är bajs­ma­ski­ner. Ka­na­dagäs­sen är extrema och det finns ju bak­te­ri­er i de­ras av­fö­ring. Är det myc­ket bajs och det reg­nar, då spo­las det ner i vatt­net vil­ket kan mär­kas av när jag kom­mer och tar ett prov, sä­ger Jerzy Sla­zak.

Vad hän­der om pro­vet in­te blir god­känt?

– Då gör vi en ut­red­ning. Vil­ka för­e­nings­käl­lor finns i när­he­ten? En fri­tids­båt som är fri­kos­tig med si­na bajs­kor­var? En hundä­ga­re som in­te ploc­kar upp? El­ler en unge med blö­ja?

En flic­ka kom­mer fram till oss.

– Ur­säk­ta, är det alg­blom­ning i vatt­net? frå­gar hon och Jerzy ki­sar ut mot vatt­net där små grö­na pric­kar syns.

– Ja, det är det, sä­ger han för­vå­nat och fort­sät­ter:

– Det är li­te för ti­digt. Alg­blom­ning­en bru­kar kom­ma i mit­ten av ju­li när

det är var­ma­re och so­li­ga­re. Många för­väx­lar ock­så pol­len för alg­blom­ning, men pol­len är gult in­te grönt.

När det ser ut så­här, av­rå­der ni då från bad?

– Då ska du vid­ta för­sik­tig­het, spe­ci­ellt med barn och hun­dar som har mind­re kropps­vo­lym.

De där fåg­lar­na är inga fåg­lar, kan man sä­ga.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

KVA­LI­TET. Jerzy Sla­zak, miljö och häl­so­skydds­in­spek­tör kol­lar vat­ten­kva­li­ten vid Ka­naan­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.