Så kan du va­ra sä­ker på din ut­om­hus­be­lys­ning

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄL­LA: EL­SÄ­KER­HETS­VER­KET

An­li­ta en el­in­stal­la­tör för fas­ta in­stal­la­tio­ner.

Le­ta ef­ter CE-mär­ker på pro­duk­ten som vi­sar att pro­duk­ten upp­fyl­ler grund­läg­gan­de sä­ker­hets­krav.

Elekt­ris­ka pro­duk­ter som an­vänds ut­om­hus ska va­ra an­slut­na till ett jor­dat elut­tag för ut­om­hus­bruk. Inga slad­dar ge­nom fönst­ret.

Instal­le­ra jord­fels­bry­ta­re. Om du än­nu in­te gjort det kan du till­fäl­ligt an­vän­da en por­ta­bel jord­fels­bry­ta­re för ut­om­husut­tag.

Var upp­märk­sam på even­tu­ellt sli­tage el­ler ska­da­de pro­duk­ter och slad­dar och han­te­ra di­na pro­duk­ter med var­sam­het, följ till­ver­ka­rens an­vis­ning­ar om an­vänd­ning och sköt­sel.

Pla­ce­ring – kom­mer det att var myc­ket ak­ti­vi­tet nä­ra ar­ma­tu­ren?

Kon­trol­le­ra att slad­dar som an­vänds ut­om­hus är jor­da­de och har rätt IP-be­teck­ning, minst IP44.

An­vänd en­bart el­pro­duk­ter ute som är av­sed­da för ut­om­hus­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.