BAS­KET PÅ KIS­TA TORG I SOM­MAR

Präs­ter iför­da kra­gar och trä­nings­klä­der, lo­ka­la eldsjä­lar, ung­do­mar och po­li­ser dribb­lar runt bas­ket­bol­lar­na och skrat­tar me­dan mu­si­ken lju­der över tor­get. Bas­ket på Kis­ta torg i som­mar ska ska­pa ak­ti­vi­tet, byg­ga bro­ar och upp­munt­ra till läs­ning.

Vi i Kista - - SI­DAN 1 - Pa­u­li­ne Ce­der­blad pa­u­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

En ny mö­tes­plats för ung­do­mar har ta­git plats på Kis­ta torg i form av en bas­ket­plan. Här har ung­do­mar­na möj­lig­het att mö­ta po­li­ser och präs­ter un­der en bas­ket­match, del­ta i works­hops och ta del av in­spi­re­ran­de som­mar­läs­ning.

En ny mö­tes­plats för ung­do­mar un­der som­mar­lo­vet har nu ta­git plats på Kis­ta torg i form av en stor bas­ket­plan. Här ska ung­do­mar­na kun­na ak­ti­ve­ra sig till­sam­mans fy­siskt men ock­så ha möj­lig­het att del­ta i oli­ka works­hops, eve­ne­mang och in­spi­re­ras till läs­ning.

Ar­range­mang­et Bon­ni­er Hoops! är ett sam­ar­be­te mel­lan bland an­nat Bon­ni­er­för­la­gen, Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det, Lug­na Ga­tan och Kis­ta cent­rums fas­tig­hets­ä­ga­re Ci­tycon. Var­je var­dag kloc­kan 11–21 och lör­da­gar kloc­kan 15–21 har bas­ket­pla­nen öp­pet för den som vill kom­ma och spe­la.

Un­der ons­dags­kväl­lar­na kom­mer den lo­ka­la po­li­sen att fin­nas på plats för att spe­la med ung­do­mar­na.

– Det är vik­tigt att ung­do­mar­na har nå­got gö­ra un­der som­ma­ren i stäl­let för att dri­va runt. Bas­ket är po­pu­lärt här och loc­kar många. Sam­ti­digt får vi som po­li­ser en helt an­nan re­la­tion till ung­do­mar­na när vi träf­fas så­här, sä­ger Jacob Ek­ström, in­spek­tör i Jär­va­om­rå­det.

An­ders Gö­rans­son, kom­mis­sa­rie i Fe­nix­grup­pen i Jär­va, är en av dem som tog ini­ti­a­tiv till sam­ar­be­tet. –Det kän­des vik­tigt att gö­ra nå­got i det här om­rå­det. Vi mås­te gö­ra nå­got an­nat än

att ba­ra gri­pa folk. Och sport för­e­nar. Vi är på plan till­sam­mans och har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar.

Vi är på plan till­sam­mans och har sam­ma för­ut­sätt­ning­ar.

In­till bas­ket­boll­pla­nen finns ett tält. Här kan den som vill sät­ta sig i skug­gan och lä­sa, el­ler lå­na med sig en bok hem. Ung­do­mar­na kan se­dan läm­na till­ba­ka den, el­ler en an­nan bok. Här kom­mer ock­så fle­ra works­hops som kny­ter an till läs­ning och språ­ket ar­ran­ge­ras un­der som­ma­ren. Frys­hu­set Hus­by kom­mer till ex­em­pel var- je fre­dags­ef­ter­mid­dag an­ord­na nå­gon ak­ti­vi­tet.

– Läs­ning är nä­ra knu­tet till språ­ket och skri­van­det. Det kan va­ra svårt för unga att ba­ra ploc­ka upp en bok och ba­ra bör­ja lä­sa. Där­för för­sö­ker vi ar­ran­ge­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter som är knu­tet till läs­ning, som en works­hop i spo­ken word, be­rät­tar Mo­ni­que Den­ke­laar Szczypin­ski, pro­jekt­le­da­re för ung­domskul­tur på Frys­hu­set Hus­by.

FO­TO: PA­U­LI­NE CE­DER­BLAD

SOM­MAR­LOV. Fram till den 14 au­gusti går det att spe­la bas­ket på tor­get.

IN­VIG­NING. Många för­e­ning­ar

FO­TO:PA­U­LI­NE CE­DER­BLAD

och lo­ka­la ak­tö­rer del­tog i mat­cher un­der in­vig­nings­da­gen.

EN­GA­GE­MANG. Frys­hu­set Hus­by kom­mer att ar­ran­ge­ra ak­ti­vi­te­ter på tor­get var­je fre­dag un­der som­ma­ren.

BÖC­KER. Bon­ni­er Hoops! på Kis­ta torg som­ma­ren 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.