Små gro­dor­na har bli­vit sto­ra

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Char­lot­te År­ling

Tra­di­tio­ner är så­dant som ald­rig änd­ras. Vi äter sill, lax och po­ta­tis, re­ser mid­som­mar­stång el­ler jul­gran, dan­sar och sjung­er, tar en nub­be el­ler kanske fem, sit­ter up­pe all­de­les för sent och är tröt­ta da­gen ef­ter. Den här mid­som­ma­raf­to­nen slog det mig att vis­sa sa­ker lång­samt för­änd­ras.

Jag fick med mig säll­ska­pets treå­ring till dan­sen runt stång­en. Först sjöng vi ”Så gå vi runt om ett ene­ris­s­når”. Treå­ring­en gil­la­de att hål­la hand och små­dan­sa fram­åt, men hon för­stod sig in­te alls på rö­rel­ser­na där man ska tvät­ta, sköl­ja, hänga, stry­ka och mang­la klä­der. Jag tänk­te att de kanske har tvätt­ma­skin och tork­tum­la­re hem­ma. Men se­dan kom ”Små gro­dor­na”. Som jag trod­de att al­la kun­de. Jag vif­ta­de ”ej öron” och ”ej svan­sar” och treå­ring­en stir­ra­de und­ran­de på mig. Jag för­sök­te få hen­ne att hop­pa som en gro­da runt stång­en. Helt omöj­ligt. Hon blev i stäl­let rädd. Tänk att även små gro­dor­na har vux­it upp och bli­vit sto­ra. Vad kom­mer här­näst, ing­en Kal­le på julaf­ton för att ing­en läng­re tit­tar på tv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.