Istäl­let för upp­rust­ning – nu vill sta­den säl­ja Kis­ta gård

Vi i Kista - - NYHETER - Pa­trik Ek­ström

Stock­holms stad har ta­git be­slut om att ut­re­da möj­lig­he­ter­na att säl­ja Kis­ta gård. Den pla­ne­ra­de re­no­ve­ring­en upp­ges nu bli för dyr.

– Vi kan in­te pri­o­ri­te­ra det, sä­ger Jan Va­le­skog (S), fas­tig­hets­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Stock­holms stads fas­tig­hets­nämnd har ta­git be­slut om att ut­re­da en even­tu­ell för-

sälj­ning av Kis­ta gård, in­klu­si­ve hu­vud­bygg­na­den, fly­geln, brygg­hu­set, ma­ga­si­net och ar­betar­bo­stä­der­na.

Or­sa­ken upp­ges va­ra en ökad kost­nad för re­no­ve­ring.

– Det här är en gård som kos­tar väl­digt myc­ket peng­ar. Vi har ti­di­ga­re ta­git be­slut om att rus­ta går­den för 37 mil­jo­ner kro­nor, men nu har det fram­kom­mit att re­no­ve­ring­en blir be­tyd­ligt myc­ket dy­ra­re än så. Med de re­sur­ser vi har så kan vi in­te pri­o­ri­te­ra det, sä­ger Jan Va­le­skog.

Sta­den är dock må­na om att går­den rustas upp och att det blir en publik verk­sam­het i lo­ka­ler­na – ti­di­ga­re har det ta­lats om allt från re­stau­rang och kon­fe­rens­an­lägg­ning, till bou­le­ba­na och café.

– Vi vill prö­va om det finns nå­gon som är vil­lig att ta kost­na­den att rus­ta upp. Det finns fas­tig­hets­ä­ga­re i om­rå­det som bor­de va­ra in­tres­se­ra­de. Det är ju en li­ten pär­la det här. Bo­en­de i om­rå­det är ock­så må­na om att det blir en verk­sam­het där.

Kan ni verk­li­gen för­säk­ra er om att verk­sam­he­ten blir publik om ni säl­jer?

– Ja. Det står i de­talj­pla­nen att det ska va­ra en publik verk­sam­het. En publik verk­sam­het in­ne­bär för­stås in­te ba­ra re­stau­rang, men jag har för­stått att det finns stort in­tres­se för en så­dan verk­sam­het i om­rå­det, sä­ger Jan Va­le­skog.

Har ni någ­ra in­tres­sen­ter?

– Jag vet att in­tres­sen­ter hör­de av sig i sam­band med att vi tog be­slu­tet, men jag vet in­te hur det har gått.

Vad hän­der om ni in­te lyc­kas säl­ja går­den?

– Jag är in­te så oro­lig. All­ting ty­der på att det finns in­tres­sen­ter.

Går­den har stått tom länge, skul­le ni in­te ha ta­git det här be­slu­tet långt ti­di­ga­re?

– Det som sat­te frå­gan på sin spets var den kraf­tigt öka­de kost­na­den för re­no­ve­ring­ar, sä­ger Jan Va­le­skog.

Det ska va­ra en publik verk­sam­het.

FOTO:PA­TRIK EK­STRÖM

TOMT. Kis­ta gårds hu­vud­bygg­nad är igen­bom­mad i vän­tan på en re­no­ve­ring som skul­le ha på­bör­jats för fle­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.