Sä­ker be­lys­ning för träd­gårds­fes­ter­na

Un­der som­ma­ren vis­tas vi allt­mer i vå­ra träd­går­dar, och vi de­ko­re­rar gär­na vå­ra ute­rum med be­lys­ning och sling­or av oli­ka slag. El till­sam­mans med fuk­ti­ga som­mar­kväl­lar kan va­ra en far­lig kom­bi­na­tion – men om du vet vad du gör kan du va­ra lugn.

Vi i Kista - - BOSTAD - Erika Lin­dén Jansson

Belys­ning­en i vå­ra träd­går­dar blir allt mer tren­dig och ljus an­vänds för att ska­pa stäm­ning. Idag an­vän­der vi mer el ut­om­hus än förr, ex­em­pel­vis till be­lys­ning vid träd­gårds­fes­ten, ut­om­hus­kök el­ler in­fra­vär­me. Det hand­lar in­te läng­re ba­ra om en lam­pa ovan­för dör­ren och på hus­fa­sa­den för att ly­sa upp in­far­ten.

Som äga­re av en fas­tig­het el­ler bo­stads­rätt är du an­sva­rig för att al­la el­in­stal­la­tio­ner är gjor­da på ett kor­rekt sätt och att pro­duk- ter an­sluts och an­vänds på ett sä­kert sätt. Be­lys­ning för ut­om­hus­bruk ska upp­fyl­la sär­skil­da krav för att kla­ra fukt och ky­la. Sym­bo­len du ska le­ta ef­ter be­står av bok­stä­ver­na ”IP” kom­bi­ne­rat med två siff­ror. En flytt­bar träd­gårds­pro­dukt som ex­em­pel­vis en ljusslinga ska va­ra märkt med lägst IP 44. Pro­duk­ten ska dess­utom va­ra märkt på ett sätt som vi­sar att den är av­sedd för ut­om­hus­bruk.

– Om det var länge se­dan ljussling­an an­vän­des kan slad­dar­na va­ra tor­ra och lätt gå sön­der. Det är vik­tigt att du kol­lar att belys­ning­en du an­vän­der, ex­em­pel­vis fa­sad­be­lys­ning, ljussling­or och träd­gårds­lam­por är an­pas­sad för ut­om­hus­mil­jö, sä­ger Mar­ga­re­ta Will­bergh, in­spek­tör vid El­sä­ker­hets­ver­ket.

All ut­om­hus­be­lys­ning och and­ra pro­duk­ter som an­vänds ut­om­hus bör va­ra an­slut­na till en jord­fels­bry­ta­re. En jord­fels­bry­ta­re bry­ter ström­men snabbt om till ex­em­pel en ap­pa­rats höl­je skul­le bli spän­nings­fö­ran­de och man sam­ti­digt be­rör ett jor­dat fö­re­mål. Där­med mins­kas ris­ken att nå­gon ska­das av ström.

– Tänk på att det är du som husä­ga­re som an­sva­rar för elen i din träd­gård. I värs­ta fall kan du rå­ka ut för ström­ge­nom­gång, om ar­ma­tu­ren in­te upp­fyl­ler de krav som ställs, och då är fa­ran för ditt el­ler nå­gon an­nans liv up­pen­bar. Se till att all­tid ha en jord­fels­bry­ta­re in­stal­le­rad det är en bil­lig liv­för­säk­ring, sä­ger Mar­ga­re­ta Will­bergh.

El­pro­duk­ter som krä­ver en el­in­stal­la­tör och el­pro­duk­ter som är tillåt­na att an­slu­ta själv ut­an el­kom­pe­tens pla­ce­ras of­ta på sam­ma hyl­la i bu­ti­ker­na. Det ska­par för­vir­ring och kan bli otyd­ligt för dig som kon­su­ment att ve­ta när en el­in­stal­la­tör ska an­li­tas.

– Så fort det är en fast in­stal­la­tion, det vill sä­ga en pro­dukt ut­an stick­propp, ska du an­li­ta en el­in­stal­la­tör. Man kan se det som en ex­tra för­säk­ring, för en fel­ak­tig in­stal­la­tion kan va­ra livs­far­lig, av­slu­tar Mar­ga­re­ta Will­bergh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.