Ar­ran­gö­rer läm­nar Tens­ta mark­nad

Nät­ver­ket The vo­ice of Tens­ta har ti­di­ga­re va­rit med i Tens­ta mark­nads sty­rel­se. Men ef­ter den se­nas­te tur­bu­len­sen kring pro­jek­tet, och hur det skötts från sta­dens si­da, drar de sig nu ur.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pau­li­ne Cederblad pau­li­ne.cederblad@di­rekt­press.se

The vo­ice of Tens­ta har va­rit del­ak­ti­ga i ar­be­tet med Tens­ta mark­nad se­dan 2012. De två se­nas­te åren har de i sam­band med mark­na­den ar­ran­ge­rat Tens­ta ung­doms­fes­ti­val (TUF).

Men un­der de se­nas­te må­na­der­na har det rått stor osä­ker­het kring pro­jek­tet, och fle­ra för­änd­ring­ar har gjorts. Ti­di­ga­re i år av­gick fes­ti­val­ge­ne­ra­len Bur­han Yil­diz. Se­dan be­slu­ta­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd för att dra in stö­det till sty­rel­sen som ar­ran­ge­rat mark­na­den. Sa­m­ar­be­tet av­bröts ef­tersom eko­no­min in­te re­do­vi­sats or­dent­ligt, en­ligt stads­dels­nämn­den.

I stäl­let har nya ar­ran­gö­rer ut­setts. De får 500 000 kro­nor i bi­drag för att ar­ran­ge­ra mark­na­den. Men hos vis­sa, som The vo­ice of Tens­ta, är be­svi­kel­sen stor över hur ären­det skötts och för­tro­en­det ska­dat.

– He­la ar­range­mang­et är ned­smut­sat. Folk som har job­bat och sli­tit mesta­dels ide­ellt för det här, får se­dan i prin­cip hö­ra att de är kri­mi­nel­la el­ler in­kom­pe­ten­ta, me­nar Alex Nga­bo.

An­led­ning­en till att sa­m­ar­be­tet av­bröts var bland an­nat att eko­no­min in­te re­do­vi­sats en­ligt öns­ke­mål.

– Det finns all­tid nå­got att på­pe­ka el­ler nå­gon re­gel el­ler de­talj som man mis­sar. Men det är in­te så att peng­ar­na har stop­pats ner i nå­gons fic­ka. Det ha­de märkts. När sta­den mins­ka­de det eko­no­mis­ka stö­det för Tens­ta Ung­doms­fes­ti­val har Bur­han Yil­diz själv gått in och stöt­tat för att allt ska bli bra. Ha­de in­te det här en­ga­ge­mang­et fun­nits hos ho-

nom så ha­de in­te det fun­nits hos al­la and­ra som job­bat med mark­na­den. Han ha­de

hjär­ta för det här, sä­ger Alex Nga­bo.

De lyf­ter fram hur vik­tigt

det är att ar­range­mang­et finns.

– Det har va­rit fle­ra lo­ka-

la och in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter och det har en­ga­ge­rat ung­do­mar­na och fol­ket som bor här. Och så är he­la mark­na­den. Al­la hjälps åt och sam­ar­be­tar. Det är en stor mång­fald och har fång­at he­la Tens­ta, me­nar Jeanette Nga­bo.

The vo­ice of Tens­ta blev till­frå­ga­de att ar­ran­ge­ra ung­doms­fes­ti­va­len i år igen och att del­ta i ar­be­tet med mark­na­den. Men ef­ter den se­nas­te ti­dens hän­del­ser väl­jer de nu själ­va att in­te va­ra delak- ti­ga. Myc­ket be­ror på en osä­ker­het kring vad vi­sio­nen för den nya mark­na­den är och hur den kom­mer att bli.

– Vi i sty­rel­sen blev för­o­läm­pa­de av hur det här han­te­rats. Men vå­ra tjäns­ter var fort­fa­ran­de nå­got de vil­le ha. De skul­le ha rett ut al­la käns­lor först. Det har fun­nits en så tyd­lig vi­sion kring vad det är vi ska gö­ra. Nu vet vi in­te vi­sio­nen bakom. Och om det gyn­nar plat­sen. Då kan vi in­te va­ra med. Det sak­nas för­tro­en­de och öm­se­si­dig re­spekt, sä­ger Alex Nga­bo. Sam­ti­digt hand­lar det om en mar­ke­ring kring hur man från sta­dens si­da till­va­ra­tar en­ga­ge­mang­et som finns.

– Vi har un­der åren ba­ra bol­lats runt med frå­gor­na vi haft. Och det eko­no­mis­ka stö­det har mins­kat he­la ti­den. Vad kom­mer att hän­da fram över? Nu i år får mark­na­den 500 000 kro­nor. Kom­mer det ock­så att mins­ka? und­rar Mo­ses Nga­bo.

De fram­hål­ler att de in­te har nå­got emot de nya ar­ran­gö­rer­na.

– Det gör sä­kert ett jät­te­bra jobb. Vi hop­pas att det blir en bra mark­nad i år och vi ser fram emot att se hur den blir, sä­ger Jeanette Nga­bo.

Det sak­nas för­tro­en­de och öm­se­si­dig re­spekt.

FOTO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

DEL­AK­TI­GA. Mo­ses, Alex och Jeanette Nga­bo, ak­ti­va in­om The vo­ice of Tens­ta, har va­rit del­ak­ti­ga i ar­be­tet med Tens­ta mark­nad se­dan 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.