Kis­ta Ga­laxy ut­ö­kar ung­doms­verk­sam­he­ten

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Au­gust Spång­berg

A-la­get har gått som tå­get ge­nom se­ri­e­sy­ste­men de se­nas­te år. Nu väl­jer klub­ben att sat­sa på ung­do­mar­na i om­rå­det. Mål­sätt­ning­en är att star­ta bå­de pojk- och flick­lag föd­da 2006–2008.

”Ett av Kis­ta Ga­laxys hu­vud­mål är att va­ra le­dan­de in­om svensk ung­doms­fot­boll”. Så sä­ger klub­ben om sin vi­sion att ut­ö­ka an­ta­let lag i för­e­ning­en. I dags­lä­get finns det en­dast två pojklag i se­ri­e­sy­ste­men och ”fot­bolls­le­kis” för än­nu yng­re barn. Nu är allt­så må­let att öka lag samt få igång flick­la­gen.

– Vi är en re­la­tivt ny­star­tad för­e­ning­en och allt är nytt för oss som job­bar runt om­kring. Där­för tar sa­ker li­te tid men i takt med att vårt va­ru­mär­ke blir star­ka­re är det na­tur­ligt att star­ta ung­doms­verk­sam­he­ten or­dent­ligt, sä­ger sport­che­fen Le­o­nar­do Us.

In­tres­set bland barn och ung­do­mar har va­rit stort och må­let från bör­jan var att få ihop ett lag. An­mäl­ning­ar­na har dock va­rit så pass många att det ser ut att bli fler lag än så. En vik­tig del är att för­äld­rar en­ga­ge­rar sig och hjäl­per till.

– Tack och lov är det en hel del för­äld­rar som an­mält sitt in­tres­se. Det är fun­da­men­talt för att ens kun­na be­dri­va nå­gon ung­doms­verk­sam­het, fort­sät­ter han.

Det har dock va­rit ett svalt in­tres­se från tje­jer. Nå­got som Le­o­nar­do Us tyc­ker är be­klag­ligt

– Ty­värr är det of­ta så att flic­kor ham­nar i skymun­dan i vå­ra för­or­ter, grab­bar­na tar all plats. Det är nå­got vi vill änd­ra på. Tje­jer­na ska ha sam­ma för­ut­sätt­ning­ar med sin fot­boll som kil­lar­na, sä­ger han.

Trä­na­ren som kom­mer hjäl­pa till att ut­bil­da ung­doms­le­da­re är ing­en mind­re än den me­ri­te­ra­de Ser­gi An­gu­lo Le­rin. Span­jo­ren har ti­di­ga­re va­rit verk­sam i Bar­ce­lona­klub­ben RDC Espa­nyols fram­gångs­ri­ka aka­de­mi. Han ar­be­tar i dag i Nac­ka FC och har gått PRO- li­cens ut­bild­ning­ar för trä­na­re.

– Han är ex­tremt kun­nig och kom­mer bi­dra med kun­skap, er­fa­ren­het och en enorm en­tu­si­asm. Han de­lar den fot­bolls­fi­lo­so­fi som vi in­om Kis­ta Ga­laxy FC ar­be­tar ef­ter. Till­sam­mans kom­mer vi för­bätt­ra bå­de bred­den och dju­pet in­om för­e­ning­en här ute i or­ten, av­slu­tar Le­o­nar­do.

Han är ex­tremt kun­nig och kom­mer bi­dra med kun­skap.

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: MOSTPHOTOS NYA LAG. Kis­ta Ga­laxy vill nu även sat­sa ung­doms­fot­bol­len i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.