Ett be­sök i då­ti­den

Som­ma­ren är här och Stock­holm är fullt av ak­ti­vi­tet. Ab­be, Abel, Ti­na, Ab­di­rah­man, Jas­min, Zey­nab, To­ny och Em­na som­mar­job­bar hos Kis­ta-Rin­ke­by stads­dels­nämnd och har fått i upp­drag att ut­fors­ka fle­ra av som­ma­rens ak­ti­vi­te­ter. Här de­lar de med sig av si­na

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Vi gjor­de ett be­sök på Hallwys­ka mu­se­et. Det är stort och jät­te­gam­malt hus. Där har två jät­te­ri­ka per­so­ner, Gre­ven Walt­her Von Hallwyl och gre­vin­nan Wil­hel­mi­na Von Hallwyll, bott. På de­ras tid blev man rik av att ba­ra äga skog så de sål­de plan­kor och tjä­na­de myc­ket peng­ar på det. Hu­set är 2 000 kvadrat­me­ter och det finns 40 rum. Gre­ven och gre­vin­nan lev­de i hu­set tills de dog och hu­set blev till mu­se­um. Mu­se­ets mål är att de som kom­mer på be­sök ska lä­ra sig mer om Sve­ri­ges histo­ria och 1800-ta­let. Det är fri en­tré till pa­rad­vå­ning­en. Man kan be­sö­ka de fles­ta rum­men i hu- Ef­ter Hallwys­ka mu­se­et gick vi till Ab­bamu­se­et (ABBA The Mu­se­um) är in­spi­re­rat av den svens­ka mu­sik­grup­pen ABBA. Lo­ka­len in­ne­hål­ler mas­sa vis­ning­ar med de­ras klä­der, ski­vor, ak­ti­vi­te­ter som mu­sik­rum, ka­ra­o­ke för dem som vill kän­na sig som ar­tis­ter där man även kan spe­la in­stru­ment med si­na vän­ner.

Här kan man spe­la in en mu­sik­vi­deo med grup­pen. Gå upp på scen och va­ra den fem­te med­lem­men och sjunga till­sam­mans med grup­pens ho­lo­gram. Ta en bild på sitt an­sik­te med en ”ki­nect ka­me­ra” där man dan­sar i grup­pens kän­da klä­der och skor. set som är de­ko­re­ra­de med mas­sor av möb­ler och mål­ning­ar. Det var gans­ka så spän­nan­de och ve­ta hur li­vet var för 100 år sen och gui­den gjor­de ett bra jobb med att be­rät­ta så att trå­ki­ga sa­ker blev ro­ligt.

FOTO: TI­NA TAMIRZAHDE

FOTO: ABEL MIZOIAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.