MER Bi­dra­get

Vi i Kista - - NYHETER -

BI­DRA­GET Kre­a­ti­va plat­ser är en del av Äga rum – re­ge­ring­ens sats­ning på konst och kul­tur i vis­sa bo­stads­om­rå­den. Kul­tur­rå­det ska för­de­la bi­drag till kul­tur­verk­sam­he­ter i bo­stads­om­rå­den med so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar el­ler lågt val­del­ta­gan­de.

100 MIL­JO­NER kro­nor de­las ut un­der 2016– 2018.

ANSÖKNINGSPERIODEN är 25 au­gusti till 22 sep­tem­ber.

MER in­for­ma­tion om bi­dra­get och an­sö­kan finns på hwww.kul­tur­ra­det.se/kre­a­ti­va-plat­ser

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.