ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Lätt­läst bok­cir­kel

Var­je mån­dag kl 14.30–16.00 för de som vill trä­na svens­ka mål­grup­pen är sfi-stu­den­ter, asyl­sö­kan­de osv. Vi lä­ser enk­la lätt­läs­ta böc­ker. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Öpp­na verk­stä­der

Ons­da­gar. Job­ba med ke­ra­mik, må­le­ri el­ler tryck i vå­ra verk­stä­der på Hus­by Gård. Del­ta­gan­de är gra­tis men man be­ta­lar för ma­te­ri­a­let man an­vän­der. Kl 10–13.

Ons­dags­sop­pa

Var­je ons­dag ser­ve­rar vi ve- ge­ta­risk sop­pa i kafé­et på Hus­by Gård mel­lan kloc­kan 12.00 och 14.00. In­klu­si­ve bröd och kaf­fe. 50 kro­nor.

Våf­fel­dag

Fre­da­gar. Våf­fel­dag i kafé­et på Hus­by Gård. Kloc­kan 10.00–16.00. Kaf­fe och våff­la 40 kro­nor.

Af­ter Noon Tea

Af­ter Noon Tea i kafé­et på Hus­by Gård. Sista lör­da­gen/ sön­da­gen var­je må­nad. Väl­kom­na! Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning.

Svenskt språkcafé på Tens­ta bib­li­o­tek

Be­hö­ver du trä­na din svens­ka? Kom till språkcafé­et på Tens­ta bib­li­o­tek, ons­da­gar 14.30–16! Vi träf­fas över en kopp kaf­fe, pra­tar och du får öva dig i svens­ka. An­mäl dig hos bib­li­o­te­ket in­för förs­ta gång­en sen är du väl­kom­men var­je ons­dag. Språkcafé­et sker i sam­ar­be­te med stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan. Väl­kom­men!

Si­lent Uni­ver­si­ty: Språkcafé

Fre­da­gar och sön­da­gar, 14.00–16.30. En autu­nom kun­skaps­platt­form för asyl- sö­kan­de, flyk­ting­ar och pap­pers­lö­sa ini­ti­e­rat av konst­nä­ren Ah­met Ögüt. Språkca­fe­et är öp­pet för al­la som vill lä­ra sig grun­der­na i svens­ka och ara­bis­ka men ock­så träf­fa nya vän­ner och de­la er­fa­ren­he­ter och tan­kar. Sär­skilt väl­kom­na är del­ta­ga­re som står ut­an­för det svens­ka ut­bild­nings­sy­ste­met i vän­tan på asyl. För an­mä­lan och in­for­ma­tion fa­hy­ma@tensta­konst­hall.se.

Med­bor­ga­re till med­bor­ga­re

Med­bor­ga­re till med­bor­ga­re syf­tar till att ska­pa en mö­tes­plats för ny­an­län­da som be­hö­ver tid och kun­skap om sam­häl­let i Sve­ri­ge. En råd­giv­nings­verk­sam­het som kan hand­la om allt från myn­dig­hets­kon­takt och språk­trä­ning, till att för­med­la kon­takt mel­lan per­so­ner med lik­nan­de bak­grund. Med ut­gångs­punkt i konst­hal­lens pro­gram möts ock­så grup­pen i sam­tal om konst och sam­hälls­frå­gor. En del av Si­lent uni­ver­si­ty. Tis­da­gar 12– 14. För an­mä­lan och in­fo fa­hy­ma@tensta­konst­hall.se.

Svenskt språk­kafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men på lör­da­gar mel­lan kloc­kan 14.00–15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är!

Språk­kafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Var­je tis­dag un­der he­la som­ma­ren in­bju­der Kis­ta språk­kafé till småprat på svens­ka över en kopp kaf­fe kl 13– 14. Plats: Kis­ta Bib­li­o­tek.

Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.