STOR SATS­NING PÅ KUL­TUR I FÖR­OR­TEN

Nu ska kul­tu­ren få ta mer plats i för­or­ten – och fler ska få ta del av den. 100 mil­jo­ner kro­nor ska de­las ut de två kom­man­de åren för lo­ka­la kul­tur­pro­jekt i om­rå­den med so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar el­ler lågt val­del­ta­gan­de. Un­der en tur­né för­sö­ker Kul­tur­råd

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pau­li­ne Cederblad pau­li­ne.cederblad@ di­rekt­press.se

Un­der två år kom­mer 100 mil­jo­ner kro­nor att de­las ut till lo­ka­la kul­tur­pro­jekt med so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar. För­ra vec­kan be­sök­te Kul­tur­rå­det Kis­ta för att loc­ka fler att sö­ka bi­drag till kul­tur­pro­jekt.

– Vi ser gär­na pro­jekt som har en lång­sik­tig vi­sion för hur det kan fort­sät­ta le­va vi­da­re se­na­re, sä­ger Vik­to­ria Ngu­e­ma, hand­läg­ga­re på Kul­tur­rå­det.

Fler ska få upp­le­va och in­spi­re­ras av kul­tur oav­sett var man bor, hur de so­ci­a­la och eko­no­mis­ka för­hål­lan­de­na ser ut och ut­bild­ningsni­vån. Re­ge­ring­en vill ge­nom ett nytt bi­drag gö­ra kul­tu­ren mer till­gäng­lig för fler. Tan­ken är att kul­tu­ren ska få växa un­der­i­från i bo­stads- om­rå­de­na. De bo­en­de i om­rå­det ska kun­na va­ra bå­de pro­jekt­del­ta­ga­re och publik oav­sett det gäl­ler en fes­ti­val, dans, te­a­ter el­ler film.

– Peng­ar och ut­bild­ning på­ver­kar hur del­ak­tig man är i kul­tur­li­vet. Det finns en skev för­del­ning. Peng­ar för kul­tur går in­te till de här om­rå­de­na i sär­skilt stor ut­sträck­ning, sä­ger Si­mon Ström­berg, hand­läg­ga­re på Kul­tur­rå­det.

To­talt finns det 100 mil­jo­ner kro­nor som ska de­las ut till den här ty­pen av lo­ka­la pro­jekt. De ska de­las ut i vis­sa bo­stads­om­rå­den över he­la lan­det.

Trots att sum­man är stor ser Kul­tur­rå­det hell­re att det går till ett mind­re an­tal pro­jekt, runt 25–30 pro­jekt. För­hopp­ning­en är näm­li­gen att pro­jek­ten ska kun­na le­va vi­da­re ef­ter pro­jekt­ti­den.

– Vi ser gär­na pro­jekt som har en lång­sik­tig vi­sion för hur det kan fort­sät­ta le­va vi­da­re se­na­re, sä­ger Vik­to­ria Ngu­e­ma, hand­läg­ga­re på Kul­tur­rå­det.

Den lo­ka­la för­ank­ring­en är vik­tig. De som sö­ker bi­dra­get mås­te va­ra i ett part­ner- skap med minst tre ak­tö­rer. Minst en av dem mås­te ha en lo­kal för­ank­ring.

– De som bor på plat­sen ska kun­na för­verk­li­ga sin el­ler gran­nens vi­sion. Lo­kal­sam­häl­let mås­te få va­ra del­ak­ti­ga och va­ra med och på­ver­ka. Man ska kun­na ta till­va­ra på lo­ka­la per­so­ner och fy­sis­ka mil­jö­er. Dess­utom ser vi gär­na att det rik­tar sig till många åld­rar så att så många som möj­ligt kan in­klu­de­ras, me­nar Si­mon Ström­berg och upp­munt­rar:

– Man kanske kän­ner att vårt pro­jekt är för li­tet för att sö­ka bi­dra­get. Men gör det än­då! Om in­te an­nat för att fler ska få upp ögo­nen för idén. Det finns and­ra sam­man­hang där det kan bli ak­tu­ellt el­ler pas­sa in.

Kul­tur­rå­det som be­dö­mer an­sök­ning­ar­na och de­lar ut bi­dra­get är nu på en tur­né för att upp­munt­ra fler till att sö­ka bi­dra­get. Ett av de se­nas­te stop­pen var på bib­li­o­te­ket i Kis­ta. Där var in­tres­set stort. Part­ner­ska­pen som är ett krav för att få sö­ka bi­dra­gen gjor­de att in­for­ma­tions­mö­tet för­vand­la­des till nå­got av en nät­verk­sträff för att ut­by­ta idéer om vad som kan gö­ras i Jär­va­om­rå­det.

– Vi har pre­cis star­tat ett de­mo­kra­ti­pro­jekt och vi kanske skul­le kun­na gö­ra nå­got som fal­ler in­om det. Vi vill ha mer liv i för­or­ten. Män­ni­skor be­hö­ver få nå­got att um­gås kring och gö­ra nå­got trev­ligt. Som det är nu skjuts folk på öp­pen ga­ta, sä­ger Aweis Ab­dul­ka­dir från SIG, so­ci­a­la in­sats­grup­pen.

Vi ser gär­na pro­jekt som har en lång­sik­tig vi­sion.

FOTO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

FOTO:PAU­LI­NE CEDERBLAD

TRÄFF. Aweis Ab­dul­ka­dir vill se mer liv i för­or­ten. Kul­tur kan va­ra en del i att ska­pa nå­got att sam­las kring, me­nar han.

FOTO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

LO­KALT. Den lo­ka­la för­ank­ring­en och lång­sik­tig­he­ten är någ­ra av de­lar­na Kul­tur­rå­det kom­mer att tit­ta på, sä­ger Vik­to­ria Ngu­e­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.