47 mi­nu­ter kvar

Vi i Kista - - HEJ KISTA - An­na Wettergård

Ba­ra 47 mi­nu­ter kvar till se­mestern. Hem­ma häg­rar gril­len och plask­poo­len. Al­la ar­tik­lar som skul­le skri­vas är fär­di­ga och al­la bil­der som skul­le tas är in­lag­da i ar­ki­vet. Nu lig­ger ba­ra en krö­ni­ka mel­lan mig och se­mestern.

Och den krö­ni­kan vill jag äg­na åt en stund av tack­sam­het över mitt arbete. För det är verk­li­gen en enormt ro­lig, häf­tig och in­tres­sant ar­bets­plats jag har.

Den se­nas­te vec­kan har jag, i ar­be­tet, fått träf­fa män­ni­skor som har in­spi­re­rat mig nå­got enormt. Bå­de vux­na och ung­do­mar som har va­rit mer en­ga­ge­ra­de och driv­na än jag nå­gon­sin har va­rit.

Män­ni­skor som får allt att ver­ka så en­kelt. Som tar mot­gång­ar med jämn­mod och som pri­o­ri­te­rar rätt i li­vet. Som stäl­ler sig fram­för ka­me­ran med ett le­en­de.

Det är en enorm för­del att dag­lig­dags få mö­ta så­da­na män­ni­skor och att dess­utom få be­talt för det. Så det är med en viss sak­nad jag läm­nar ar­be­tet idag. Men å and­ra si­dan. Hem­ma vän­tar som sagt bå­de grill och plask­pool. Hop­pas att även so­len vill hål­la sig fram­me emel­lanåt.

Glad som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.