MER Det­ta har hänt

Vi i Kista - - NYHETER -

I JA­NU­A­RI be­slu­ta­de sig Tens­ta mark­nads ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för att av­gå som fes­ti­val­ge­ne­ral. EF­TER det be­slu­ta­de Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd för att dra in stö­det till för­e­ning­en som ar­ran­ge­rat mark­na­den och av­bry­ta sa­m­ar­be­tet ef­tersom eko­no­min in­te re­do­vi­sats or­dent­ligt. STADS­DELS­NÄMN­DEN be­slu­ta­de i mit­ten av april att skynd­samt un­der­sö­ka hur mark­na­den skul­le kun­na ge­nom­fö­ras även i år – men un­der nya for­mer. I ÅR äger Tens­ta mark­nad rum för 29:e gång­en. MARK­NA­DEN har uppskatt­nings­vis 80 000 be­sö­ka­re var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.