Över­kla­gar över­vak­ning

Vi i Kista - - NYHETER -

I ju­ni kom do­men från kam­mar­rät­ten att ka­me­raö­ver­vak­ning skul­le tillå­tas på vis­sa plat­ser i Tens­ta och Rin­ke­by dyg­net runt för att mins­ka brotts­lig­he­ten. Rät­ten be­döm­de att över­vak­nings­in­tres­set väger tyng­re än det star­ka in­tegri­tets­in­tres­se som rå­der på plat­ser­na.

Men nu över­kla­gar Da­ta­in­spek­tio­nen be­slu­tet. Plat­ser­na där över­vak­ning­en ska ske lig­ger i när­he­ten av bo­stä­der, ser­vice och re­li­giö­sa mö­tes­plat­ser.

De me­nar att för att till­stånd ska ges mås­te över­vak­nings­in­tres­set väga tyng­re än in­tegri­tets­in­tres­set. I det här fal­let väger in­tegri­tets­in­tres­set myc­ket högt, me­nar Da­ta­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.