Ah­med Bashir täv­lar i spo­ken word

Rin­ke­by­kil­len Ah­med Bashir har skri­vit tex­ter se­dan barns­ben. Allt från kär­leks­dik­ter till job­bi­ga sa­ker och hur han ser på li­vet idag. Att ut­tryc­ka sig i text be­ty­der myc­ket för ho­nom.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fe­li­cia.karls­son@direktpress.se

– Tex­ter­na känns som ett va­pen, som en för­svars­me­ka­nism. När man pra­tar kanske man bry­ter el­ler gör nå­gon miss, men da­gen ef­ter kan man stå in­för 60 per­so­ner och lä­sa upp sin egen text. Det blir som ett be­vis på att jag ock­så kan, sä­ger Ah­med Bashir.

Han föd­des i Sve­ri­ge, flyt­ta­de som treå­ring till Kenya med fa­mil­jen. Men på grund av oro­lig­he­ter i lan­det flyt­ta­de de till So­ma­lia. Där bod­de Ah­med Bashir tills han fyll­de 18 år. Se­dan bar det av mot Sve­ri­ge igen.

– Jag fick bör­ja om från bör­jan när jag kom till Sve­ri­ge. Språ­ket, från A B C. He­la li­vet, ”så­här ska man gå, så­här ska man in­te gå”, al­la so­ci­a­la ko­der.

Ah­med Bashir har skri­vit tex­ter se­dan han lär­de sig skri­va. I So­ma­lia skrev han på so­ma­lis­ka och en del ara­bis­ka. Ef­ter ett år i Sve­ri­ge skrev han en dikt på svens­ka.

– Folk fat­ta­de in­te att jag lyc­ka­des skri­va ef­tersom jag in­te kun­de pra­ta så bra svens­ka då.

Om det är dik­ter, rap el­ler spo­ken word Ah­med Bashir skri­ver av­görs i ef­ter­hand. Det be­ror på tak­ten i tex­ten när han lä­ser upp den. Är det kor­ta snab­ba ra­der räk­nas det som spo­ken word, i rap är me­ning­ar­na läng­re och lång­sam­ma­re.

– Jag skri­ver över­allt, när jag är på toa, när jag sit­ter och äter, he­la ti­den. Många skri­ver in­om ra­mar­na för hur en dikt ska va­ra el­ler hur en rap ska va­ra, men jag ba­ra skri­ver för att skri­va. Så blir det vad det blir. En del tex­ter är an­vänd­ba­ra, en del kas­tar jag och någ­ra läg­ger man hyl­lan tills man be­hö­ver dem.

Fick bör­ja om från bör­jan när jag kom till Sve­ri­ge.

Att an­vän­da sig av eg­na ord och ut­tryck i skri­van­det är ba­ra styr­ka me­nar Ah­med Bashir. Det gör tex­ten mer per­son­lig och känslo­mäs­sigt stark.

– Nå­gon an­nan har in­te sam­ma re­la­tion till min text som jag har, den be­ty­der kanske in­te li­ka myc­ket, där­för är det vik­tigt att man själv lä­ser upp si­na eg­na tex­ter.

Lör­dag den 23 ju­li hit­tar du Ah­med Bashir på Kis­ta torg, där ska ha del­ta i en spo­ken word täv­ling som Bon­ni­erHoops ar­ran­ge­rar till­sam­mans med or­ga­ni­sa­tio­nen Or­ten i fo­kus.

Fe­li­cia Karls­son

FOTO: FE­LI­CIA KARLS­SON

SPO­KEN WORD. Ah­med Bashir bör­ja­de skri­va tex­ter som li­ten. Den 23 ju­li täv­lar han i spo­ken word på Kis­ta torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.