Väp­nat rån i Kis­ta gal­le­ria

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

I tors­dags kväll i för­ra vec­kan ut­för­des ett väp­nat rån i Kis­ta gal­le­ria mot två te­le­fon­bu­ti­ker. Rå­nar­na kör­de vid 21-ti­den in i gal­le­ri­an på en mo­ped och ska en­ligt upp­gift ha av­fy­rat skott mot gol­vet. Po­li­sen hit­ta­de tom­hyl­sor på plat­sen. De ska ock­så ha kört in i en av bu­ti­ker­na och kom­mit åt för­va­ret av mo­bil­te­le­fo­ner.

– De åk­te mot Hus­by. De har tap­pat en del gods på vägen som ty­der på det, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg, på po­li­sens läns­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral.

Po­li­sen har ge­nom­fört en tek­nisk un­der­sök­ning, sam­lat in över­vak­nings­fil­mer och hört vitt­nen. En för­un­der­sök­ning om grovt rån har in­letts. Ing­en har än­nu gri­pits för rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.