Min sista krö­ni­ka

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Pau­li­ne Ce­der­blad

När det här num­ret når tid­nings­stäl­len har jag pre­cis job­bat min sista ar­bets­dag på tid­ning­ar­na. Ef­ter näs­tan fem år här är det minst sagt med blan­da­de käns­lor jag för­be­re­der mig på att gå vi­da­re till nya ut­ma­ning­ar i höst.

Un­der de här åren har jag lärt mig så myc­ket, träf­fat så många fan­tas­tis­ka män­ni­skor och haft väl­digt ro­ligt. Nya histo­ri­er och nya män­ni­skor gör det myc­ket svårt att trött­na. Vis­sa åter­kom­mer.

Har jag åkt hem från en in­ter­vju full av in­spi­ra­tion av någ­ra eldsjä­lar har jag in­te be­hövt sör­ja över att det var sista gång­en. Tre må­na­der se­na­re har de haft näs­ta ro­li­ga pro­jekt att be­rät­ta om.

Men vi gör lo­kal­tid­ning­en till­sam­mans med er lä­sa­re. Så till al­la er som un­der den här ti­den ringt mig, mai­lat och stop­pat mig på ”stan” för att ny­hets­tip­sa el­ler ba­ra småpra­ta om tid­ning­en: tack! Och till al­la er som sva­rat på frå­gor, hjälpt till och ly­digt ställt er fram­för ka­me­ran: tack!

Ha en fan­tas­tisk som­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.