”Ing­en bryr sig om vad som hän­de”

Den 27 ju­ni mör­da­des en man i Tens­ta. En an­nan skott­ska­da­des all­var­ligt. Nu har mång upp­rör­da käns­lor väckts kring hur hän­del­sen han­te­rats av myn­dig­he­ter och stads­de­len. – Är tjäns­te­män­nen och po­li­ti­ker­na för räd­da för att kom­ma hit – slu­ta job­bet ome­delb

Vi i Kista - - NYHETER - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@direktpress.se

Man­nen sköts ihjäl på Tens­ta al­lé ti­digt på kväl­len – när många per­so­ner var ute och blev vitt­nen till hän­del­sen som ska­kat stads­de­len. Sam­ti­digt är be­svi­kel­sen stor över hur myn­dig­he­ter och stads­de­len han­te­rat den oro och al­la de frå­gor som vitt­nen och bo­en­de i om­rå­det läm­nats kvar med. Trots att så många män­ni­skor fanns i rö­rel­se runt brotts­plat­sen tilläts krop­pen lig­ga på öp­pen ga­ta ut­an att täc­kas över i runt en och en halv tim­me, en­ligt upp­gift till tid­ning­en.

– Det sked­de på öp­pen ga­ta, när män­ni­skor var på väg till el­ler från af­fä­ren el­ler på väg hem från sitt ar­be­te. Det var fruk­tans­värt job­bigt att se det här. Och så många barn be­höv­de se det, be­rät­tar en man som bor i Tens­ta och be­fann sig i när­he­ten när mor­det sked­de.

Tens­ta konst­hall är en na­tur­lig mö­tes­plats i om­rå­det. Ut­an­för den har en min­nes­plats ska­pats spon­tant. Män­ni­skor har se­dan mor­det sam­lats här för att hed­ra off­ret, sör­ja och mö­tas.

Emily Fah­lén och As­rin Hai­da­ri job­bar på konst­hal­len och har mött många av de män­ni­skor som sökt sig till min­nes­plat­sen.

– Vi har hört om barn som le­gat sömn­lö­sa ef­ter att ha sett fruk­tans­vär­da sa­ker. Vi träf­far män­ni­skor som kän­ner be­svi­kel­se, oro och fru­stra­tion, sä­ger As­rin Hai­da­ri.

Ef­ter den in­träf­fa­de hän­del­sen fanns ing­et kris­team på plats el­ler nå­got an­nat kris­stöd från stads­de­len för al­la dem som be­vitt­nat hän­del­sen. Bo­en­de blev i stäl­let hän­vi­sa­de till med­bor­gar­kon­to­ret om de vil­le pra­ta med nå­gon.

– För­tro­en­det är re­dan svagt och blir än­nu sva­ga­re när man ef­ter en så­dan här hän­del­se in­te fång­ar upp oron och sor­gen som finns, me­nar As­rin Hai­da­ri.

– Vål­det es­ka­le­rar men det är ing­en som tar det i mun. Man be­hö­ver vi­sa att sam­häl­let bryr sig och vad som hänt och för det be­hövs rik­ti­ga re­sur­ser och lång­sik­tig­het. Det ef­ter­frå­gas hand­lings­kraft kring struk­tu­rel­la frå­gor från dem som be­stäm­mer och kon­ti­nu­i­tet istäl­let för kor­ta pro­jekt. An­nars tol­kas det som om vål­det har bli­vit nå­got vi ska räk­na med, sä­ger Emily Fah­lén.

Bå­da två tror att si­tu­a­tio­nen ha­de han­te­rats an­norlun­da om ett lik­nan­de brott be­gåtts på nå­gon an­nan plats.

– Tänk om nå­got lik­nan­de ha­de in­träf­fat på vil­ket an­nat torg som helst. Det ha­de in­te skötts på det här vi­set, sä­ger As­rin Hai­da­ri.

Man­nen som lo­kal­tid­ning­en ta­lat med har rört sig myc­ket i om­rå­det ef­ter hän­del­sen men har in­te sett nå­got kris­team el­ler an­nat stöd.

– De mås­te fin­nas ute och pra­ta med män­ni­skor. In­te sit­ta och göm­ma sig på med­bor­gar­kon­to­ret. Det är ing­en som går dit och sä­ger ”hjälp mig, jag är rädd”. Tror de det så har de ing­en för­stå­el­se för hur män­ni­skor fun­ge­rar.

– Jag ha­de en tro på att Tens­ta är en del av Stock­holm. Det här be­vi­sa­de att det in­te är det. Ing­en bryr sig om vad som hän­de. Är tjäns­te­män­nen och po­li­ti­ker­na för räd­da för att kom­ma hit – slu­ta job­bet ome­del­bart så att nå­gon an­nan kan ta det. Det be­hövs en för­änd­ring, fort­sät­ter han.

Han sä­ger att han ald­rig ve­lat flyt­ta här­i­från ti­di­ga­re.

– Men får jag en bo­stad nå­gon an­nan­stans flyt­tar jag. Jag har hört så många per­so­ner sä­ga sam­ma sak se­dan det här hän­de. Ing­en tror på de of­fent­li­ga in­stan­ser­na.

Christi­na Heglert, stads­dels­di­rek­tör i Spånga-Tens­ta, sä­ger att hon kän­ner för­stå­el­se för oron.

– Jag för­står att man har en öns­kan om att vi skul­le ha gjort mer. Vi får ta till oss av den kri­ti­ken och tän­ka på hur vi kan bli mer syn­li­ga vid så­da­na här hän­del­ser. – Vi har stärkt upp med fäl­tas­si­sten­ter, be­red­skap hos so­ci­al­tjäns­ten och ökad be­man­ning på Med­bor­gar­kon­to­ret, fort­sät­ter hon.

Hur många per­so­ner rör det sig om som job­bat i Tens­ta med an­led­ning av hän­del­sen?

– Ett ti­o­tal per­so­ner på för­valt­ning­en ar­be­ta­de med hän­del­sen. Vi öka­de be­man­ning­en med so­ci­al­sek­re­te­ra­re från barn och ung­dom och fäl­tas­si­sten­ter­na ar­bets­ti­der la­des om för att va­ra mer till­gäng­li­ga.

Vad tän­ker du kring att bo­en­de upp­le­ver att det in­te fun­nits per­so­ner från för­valt­ning­en ute?

– Vi får tit­ta på var­för de in­te har upp­levts som syn­li­ga och vad som kan gö­ras i stäl­let.

MIN­NES­PLATS. Många har tänt ljus och läm­nat blom­mor vid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.