Stads­hu­set

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stads­hu­set är en av Stock­holms mest be­sök­ta plat­ser. Från Stads­hu­set styrs Stock­holm och många po­li­ti­ker har sin ar­bets­plats här. Det hålls även 200-300 eve­ne­mang per år här till ex­em­pel No­bel­mid­da­gen. Ty­värr kan man in­te gå runt i bygg­na­den som man bru­kar kun­na gö­ra i de fles­ta of­fent­li­ga bygg­na­der. För att kun­na ta sig runt så mås­te man be­ta­la för en gui­de. Fle­ra språk är till­gäng­li­ga så att al­la kan nju­ta av rund­tu­ren. Vi fick föl­ja med på en eng­elsk tur där vi gick ige­nom sex oli­ka rum. Vi tyck­te att Guld­sa­len ha­de en in­tres­sant bak­grund. Ar­ki­tek­ten blev till­frå­gad att de­sig­na rum­met med mo­sa­ik. To­talt gick det åt 10 kg guld och 18 mil­jo­ner mo­sa­ik­bi­tar.

Vi ger Stads­hu­set 3 av 5 po­äng. Gui­den var trev­lig och kun­nig, man fick myc­ket bak­grunds­in­for­ma­tion om rum­mens ar­ki­tek­tur och vad de an­vän­des till. Dock så blev det lätt långtrå­kigt och oin­tres­sant ef­ter att man ha­de pas­se­rat fle­ra rum. Vi ha­de öns­kat att vi skul­le fått gå ige­nom rum­men själ­va för att upp­skat­ta de mer. Pas­sar be­sö­ka­re som vill lä­ra sig mer om Stock­holms bygg­na­der. Hem­si­da: http://www.stock­holm.se/OmStock­holm/ Stads­hu­set/ Plats: Hant­ver­kar­ga­tan 1, Stock­holm T-Ba­na: T-cen­tra­len (10 min pro­me­nad).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.