Po­li­sen ut­re­der två nya mord

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Un­der mån­da­gen lar­ma­des po­li­sen vid två till­fäl­len om att en man hit­tats svårt ska­dad, den ena i Akal­la och den and­ra i Kis­ta. Bå­da av­led och nu har två mordut­red­ning­ar in­letts.

Po­li­sen lar­ma­des om att en man hit­tats ska­dad och blo­dig vid Akal­lalän­ken vid 12-ti­den på mån­da­gen.

Liv­räd­dan­de åt­gär­der ut­för­des in­nan am­bu­lan­sen kör­de ho­nom till sjuk­hus, men ef­ter någ­ra tim­mar med­de­la­de po­li­sen att man­nens liv in­te ha­de gått att räd­da.

En­ligt po­li­sen är den av­lid­ne man­nen in­te iden­ti­fi­e­rad. En utred­ning om mis­s­tänkt mord har in­letts. Un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen upp­gavs ing­en va­ra gri­pen i ären­det.

Fle­ra smäl­lar hör­des ock­så i Kis­ta i sam­band med att en man hit­ta­des med en blö­dan­de ska­da i hu­vu­det. Hän­del­sen in­träf­fa­de strax fö­re kloc­kan 18 på mån­dags­kväl­len.

Po­lis och am­bu­lans lar­ma­des till plat­sen. Man­nen, som var 23 år, kun­de strax där­ef­ter kon­sta­te­ras va­ra av­li­den, en­ligt po­li­sen.

En för­un­der­sök­ning om mis­s­tänkt mord har in­letts.

Ett stort an­tal per­so­ner upp­ges ha bli­vit vitt­nen till hän­del­se­för­lop­pet. Po­li­sen ar­be­tar även med att knac­ka dörr i när­om­rå­det som en del i ut­red­ning­en.

Fy­ra män i 20-års­ål­dern an­hölls på tis­da­gen som miss­tänk­ta för mor­det i Kis­ta.

En utred­ning om mis­s­tänkt mord har in­letts.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MORDUT­RED­NING­AR. Brott miss­tänks lig­ga bakom två mäns död un­der mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.