”Fett ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter”

Som­ma­ren är här och Stockholm är fullt av ak­ti­vi­tet. Ab­be, Abel, Ti­na, Ab­di­rah­man, Jas­min, Zey­nab, To­ny och Em­na som­mar­job­bar hos Kis­ta-Rin­ke­by stads­dels­nämnd och har fått i upp­drag att ut­fors­ka fle­ra av som­ma­rens ak­ti­vi­te­ter. Här de­lar de med sig av si­na

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Es­cape Room är ett spel som krä­ver hjärn­ak­ti­vi­tet. Där finns det oli­ka rum (The Last Ma­nuscript, The Co­ver up och The bre­ak in) med oli­ka bak­grunds­hi­sto­ri­er be­ro­en­de på vad det är som man ska lö­sa. Man lå­ses in i ett rum i en tim­me för att kun­na lö­sa myste­ri­et och ta sig ut ur rum­met. Det är lät­tast om man kom­mer som en grupp, då mås­te man även kun­na sam­ar­be­ta. Det krä­ver inga fär­dig­he­ter ut­an att man mås­te an­vän­da sig ut­av sin kre­a­ti­vi­tet och sam­ar­bets­för­må­ga för att lö­sa puss­let.

Vi tyck­te att per­so­na­lens be­mö­tan­de var in­bju­dan­de. De var trev­li­ga och so­ci­a­la. Lo­ka­len var per­fekt för spe­let. Vi upp­lev­de att spe­let var väl­digt ro­ligt, ut­ma­nan­de och svår att lö­sa. Men det fun­kar om man sam­ar­be­tar och vå­gar. Vi lär­de oss att kom­mu­ni­ce­ra och lö­sa myste­ri­et. Det finns ing­en gräns på hur myc­ket man kan gö­ra för att hit­ta lös­ning­ar­na. Vi tän­ker de­fi­ni­tivt kom­ma till­ba­ka för att pro­va på fle­ra rum.

Det fun­kar per­fekt när man är med kom­pi­sar, el­ler om man kom­mer med fö­re­ta­get som många and­ra gör.

Adress: Va­sa­ga­tan 27, Stockholm Hem­si­da: www.es­ca­pesto­ri­es.com

Gil­lar du fång­ar­na på for­tet? Då kom­mer du att äls­ka Pri­son Is­land! Pri­son Is­land går ut på att man bil­dar lag med 2-5 per­so­ner, där var­je lag väl­jer en lag­le­da­re. Le­da­ren får en bric­ka som ger till­gång till al­la dör­rar som är med i spe­let. Med dem kan man ta sig i oli­ka rum. Det finns bå­de men­ta­la och fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter att ut­fö­ra. Ing­en in­fo står om vad man ska gö­ra ut­an du som tar dig in mås­te hit­ta lös­ning­ar­na för att lyc­kas. Po­äng­en som du har, re­gi­stre­ras ge­nom bric­kan in till da­torn. Lo­ka­len var fräsch stor och per­so­na­len var trev­li­ga. Spe­let ha­de vi in­te hört ta­las om för­ut, det var över för­vän­tan.

Rum­men var väl­digt bra an­pas­sa­de och al­la ha­de in­tres­san­ta gåtor som man skul­le lö­sa. Det vik­ti­gas­te är att man mås­te sam­ar­be­ta med varand­ra. De finns ut­ma­ning­ar som mås­te lö­sas ge­nom att hit­ta knap­par, klätt­ra, kry­pa som är väl­digt kul. Vi tyck­te verk­li­gen att det var su­per ro­ligt med att lö­sa myste­ri­er. Vi re­kom­men­de­rar verk­li­gen det­ta stäl­le!

”Det var fett kul”.

Hem­si­da: la­ser­for­tet.wix.com/la­ser­for­tet Plats: Salt­mä­tar­ga­tan 19A, Stockholm

s rie Sto pe ca Es

Abel, Em­na, Ab­dul­la­hi, Ti­na, Zey­nab, Ab­di­rah­man, Jas­min, To­ny d an Isl n iso Pr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.