Jak­ten på det rät­ta grå

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Att väl­ja rätt bland vi­ta och grå ku­lö­rer kan va­ra en ut­ma­ning, det me­nar Alcro som har ta­git fram 26 mer el­ler mind­re gråa ku­lö­rer i en ny färg­kar­ta. För att sär­skil­ja ny­an­ser­na ut­i­från dess egen­ska­per och för att för­tyd­li­ga vad som är vik­tigt att tän­ka på, är färg­kar­tan ad.white & grey upp­de­lad i kal­la, var­ma och ne­utra­la to­ner.

– Li­ka ro­ligt som det är att se det fär­di­ga re­sul­ta­tet av ett må­le­ri­pro­jekt, li­ka ut­ma­nan­de kan det va­ra att väl­ja rätt ny­ans, sä­ger Ka­rin Stål­ham­mar, PR-an­sva­rig på Alcro Färg. Ut­gå gär­na från hur du färg­sät­ter ditt hem i öv­rigt, rum­mets vä­der­streck, ma­te­ri­al­val på golv och bänk­ski­vor samt and­ra in­red­nings­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.