Sats­ning på ny­an­län­da för­äld­rar

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Felicia Karlsson felicia.karlsson@di­rekt­press.se

Ett nytt pro­jekt för att in­te­gre­ra ny­an­län­da för­äld­rar i Spånga-Tens­ta, ”Äls­ka­de barn”, ska ge dem möj­lig­het att pra­ta om för­äld­ra­skap och upp­fost­ran i ett nytt land.

I stu­die­cirk­lar ska ny­an­län­da för­äld­rar på ett tryggt sätt träf­fas och pra­ta om si­na barn och om li­vet i det nya lan­det.

– Syf­tet med pro­jek­tet är att få för­äld­rar­na in­vol­ve­ra­de i si­na barns skol­gång, sä­ger Ann-Ma­rie Flood, EU-sam­ord­na­re i Stock­holms stad.

För­äld­rar som en­ga­ge­rar sig i si­na barns skol­gång har en po­si­tiv ef­fekt ge­nom att de bar­nen of­tast full­föl­jer sin skol­gång, me­nar An­nMa­rie Flood. Det är där­för vik­tigt att byg­ga bro­ar mel­lan för­äld­rar och sko­lan, så en god kon­takt eta­ble­ras mel­lan dem.

– Sko­lan gör så att barn som kom­mer till Sve­ri­ge kom­mer in i sam­häl­let, men för­äld­rar­na är oft ast kvar i hem­met och får in­te sam­ma er­fa­ren­he­ter, sä­ger Ann-Ma­rie Flood.

Många som kom­mer till Sve­ri­ge är från dik­ta­tu­rer och har er­fa­ren­het av kor­rup­tion. Vil­ket hos vis­sa ska­par en räds­la för auk­to­ri­te­ter och myn­dig­he­ter. Pro­jek­tet ”Äls­ka­de barn” ska ska­pa en öp­pen di­a­log där för­äld­rar har möj­lig­het att stäl­la frå­gor och in­for­me­ras om hur sam­häl­let i det nya lan­det fun­ge­rar.

– Vi kom­mer ut­bil­da and­ra med ut­ländsk bak­grund med star­ka­re an­knyt­ning i Sve­ri­ge som ska hål­la i des­sa stu­die­cirk­lar för för­äld­rar­na.

Pro­jek­tet har en bud­get på 3,6 mil­jo­ner kro­nor och med­fi­nan­sie­ras av Asyl-, Mi­gra­tions- och Integ­ra­tions­fon­den som bi­drar med 2,7 mil­jo­ner kro­nor. Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning och Stu­di­e­främ­jan­det Stock­holms län ska till­sam­mans ar­be­ta med pro­jek­tet i två år.

”Äls­ka­de barn” har re­dan satt igång med för­be­re­del­ser och stu­die­cirk­lar­na star­tar i höst.

För­äld­rar­na är of­tast kvar i hem­met och får in­te sam­ma er­fa­ren­he­ter.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKO­LA. ”Syf­tet med pro­jek­tet är att få för­äld­rar­na in­vol­ve­ra­de i si­na barns skol­gång” sä­ger Ann-Ma­rie Flood, EU-sam­ord­na­re i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.