Knypp­lar på Tens­ta konst­hall

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pauline Cederblad

Kaf­fe­kop­par­na och fi­kat trängs på bor­det ut­an­för konst­hal­len till­sam­mans med garn­nys­tan, pär­lor och sy­ma­ski­ner. Kvin­nor och barn sit­ter och småpra­tar och pyss­lar. Som­ma­rens konst­ve­ran­da har bli­vit ett po­pu­lärt in­slag i Tens­ta.

Var­je ons­dag, tors­dag och fre­dag ef­ter­mid­dag sam­las de som vill, vux­na som barn, på Tens­ta konst­halls ve­ran­da för att till­sam­mans äg­na sig åt hant­verk. Här knypp­las och vir­kas det, knyts vän­skaps­arm­band och till­ver­kas smyc­ken med hand­led­ning av vo­lon­tä­rer från för­e­ning­en Hem­slöj­den.

– Det ska kän­nas som att kom­ma till ett my­sigt var­dags­rum mitt i Tens­ta. Konst­hal­len ska fun­ge­ra som en mö­tes­plats och med de oli­ka ak­ti­vi­te­ter­na, som konst­ve­ran­dan, blir den än­nu mer till­gäng­lig, me­nar Samu­el Gir­ma, as­si­stent på Tens­ta Konst­hall.

På konst­ve­ran­dan kan man ut­veck­la si­na kun­ska­per in­om hand­ar­be­te, el­ler skaf­fa sig nya med hjälp av hand­le­dar­na.

– Jag tror det be­ty­der myc­ket att få job­ba med hän­der­na och till­ver­ka nå­got. Det är näs­tan me­di­ta­tivt. Man kan kom­ma hit vec­ka ef­ter vec­ka och job­ba vi­da­re med sitt hant­verk och fär­dig­stäl­la det, sä­ger Samu­el Gir­ma.

Med det är in­te ba­ra hant­verk som ut­veck­las på ve­ran­dan. Öznur Oztürk har kom­mit hit var­je ef­ter­mid­dag se­dan konst­ve­ran­dan öpp­na­de för som­ma­ren. Hon be­rät­tar att hon har övat myc­ket på svens­ka de se­nas­te vec­kor­na.

– Jag var blyg för att pra­ta svens­ka när jag kom hit förs­ta gång­en och vå­ga­de in­te rik­tigt. Nu sit­ter jag här och pra­tar med dig, sä­ger hon och ler.

Hon vi­sar upp bå­de hals­band, arm­band och ring­ar som hon har till­ver­kat här. I van­li­ga fall pyss­lar hon hem­ma i Väl­ling­by där hon bor. Den här ti­den åker hon hell­re till Tens­ta och ar­be­tar i säll­skap med and­ra.

– Det är trev­ligt att träf­fa kvin­nor­na. Vi pra­tar och lär oss till­sam­mans.

Öznur Oztürk har lärt kän­na fle­ra av kvin­nor­na som ock­så be­sö­ker ve­ran­dan re­gel­bun­det. Själv tyc­ker hon myc­ket att till­ver­ka smyc­ken. En kvin­na in­till vi­sar upp ett par ör­häng­en som Öznur Oztürk har hjälpt hen­ne att gö­ra. Vis­sa har svens­ka som mo­ders­mål me­dan and­ra in­te har hun­nit lä­ra sig språ­ket än­nu.

– Vi kanske in­te pra­tar sam­ma språk men vi för­står varand­ra än­då. Och det är många som kän­ner som jag gjor­de – att det är li­te läs­kigt att pra­ta svens­ka. Då är det bra att få öva.

Pla­nen är att be­sö­ka konst­hal­len res­ten av som­ma­ren.

– Be­ho­vet att få träf­fas på det här sät­tet är stort. Det är många, fram­för allt kvin­nor, som är en­sam­ma myc­ket hem­ma. De kan kom­ma hit och få nya vän­ner och få gö­ra nå­got.

Vi kanske in­te pra­tar sam­ma språk men vi för­står varand­ra än­då.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

VIRKNING. Man kan även vir­ka skå­lar där man kan för­va­ra smyc­ken.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

VI­SAR. Att lä­ra sig stic­ka går lät­ta­re med en hjäl­pan­de hand.

KRE­A­TIV. Öznur Oztürk vi­sar upp hals­ban­den hon till­ver­kat.

HANT­VERK. Be­sö­kar­na kan få hjälp med sitt pys­sel, el­ler pyss­la på egen hand i gott säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.